mars 16

Skal legge frem 35.000 underskrifter for ulven i NorgeTirsdag den 24. mars overrekkes nærmere 35.000 underskrifter fra «Underskriftskampanjen for ulven i Norge» til Stortingets energi- og miljøkomités leder, Ola Elvestuen. 

Under arrangementet vil underskriftene også bli overrakt Statsminister Erna Solberg ved statssekretær Julie Margrethe Brodtkorb. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er også invitert for å motta underskriftene.

Bakteppe

Sluttrapporten fra Rovdatas ulveovervåking forteller at det vinteren 2013-2014 var ca. 30 ulver kun i Norge og 50 ulver i grenserevir på begge sider av svenskegrensen. Anerkjent forskning viser at dette er tall som ligger langt under hva som er nødvendig for å opprettholde en sunn og levedyktignasjonal ulvebestand. 

Samtidig som ulven i Norge er fredet og står oppført på Artsdatabankens Rødliste som kritisk truet, tillates likevel lisensfelling på ulvebestanden i Norge. «Dette er brudd på Norges nasjonale lover, lov om biologisk mangfold, internasjonale konvensjoner som Bern-konvensjonen og våre moralske forpliktelser», sier Bygdefolk for rovdyr.

Veien videre

Stortinget skal i 2015 vedta nytt bestandsmål for ulv i Norge. Underskriftene som kampanjen overrekker Statsminister, klima- og miljøminister og Stortingets klima- og energikomité uttrykker et sterkt krav og håp om at forskningsbasert kunnskap og hensynet til det truede biologiske mangfoldet skal legges til grunn for det nye bestandsmålet, ikke ubegrunnet frykt, irrasjonelt hat eller snevre nærings- og jaktinteresser.

Input /foto : Bygdefolk for Rovdyr