mars 02

Bystyret i Sarpsborg vedtok planprogram for dobbeltspor og bru over fossen

Vedtatt

I kveld har bystyret i Sarpsborg vedtatt planprogram for ny jernbanetrasé med Inter City dobbeltspor og ny Sarpsbru. Planprogrammet avklarer hvordan kommunen skal jobbe med utbyggingsprosessen videre skriver Sarpsborg kommune:

Vedtaket innebærer at både Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune har fattet likelydende vedtak om å starte arbeidet med å avklare følgende:

•trasé for det nye dobbeltsporet på strekningen Seut – Sarpsborg.

•trasé for ny 4 felts veiforbindelse over Glomma i Sarpsborg og 4 felt på strekningen Simo – St.Croix i Fredrikstad.

•framtidig løsning for rv. 111, for å sikre ønsket framkommelighet for buss på strekningen Gatedalen – Hafslund.

•løsninger for gående og syklende på de aktuelle vegstrekningene.

Flertallet besto av representantene fra Arbeiderpartiet, fire av representantene fra Høyre, Sv og Sp.

InterCity er betegnelsen på nye dobbeltspor for jernbane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden samt Hønefoss.

Stortinget har vedtatt at strekningen mellom Oslo og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024, og at strekningen Seut – Sarpsborg skal bygges innen 2026. Det er videre vedtatt å planlegge med sikte på ferdigstilling til Halden i 2030. I forbindelse med at Stortinget skal behandle ny nasjonal Transportplan våren 2017, kan denne fremdriften endres.

Aktuell link 


Foto / Input via : Sarpsborg kommune