mars 02

Dette skal politiet prioritere i år. Politiet er tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017..

Opptrappingsplan for bemanning

I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.

I samarbeid med politimesterne skal det utarbeides en konkret plan for hvordan tilsettingstakten skal foregå, og Politidirektoratet (POD) vil følge opp denne planen tett mot de aktuelle politidistriktene.

Historisk 

-Dette er en historisk oppbemanning av politiet, og det i en tid hvor styrkingen av antallet politifolk er særskilt viktig. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å ansette flere slik at vi skal kunne innfri alle ambisjonene og forventningene i forhold til reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Økte midler = økt bemanning i politidistriktene

I 2017 får politidistriktene 295 millioner kroner for å styrke sin drift i en krevende reformperiode. Økning i driftsmidler bidrar til å lette det lokale utfordringsbildet på kort sikt. Midlene vil blant annet brukes til å ta igjen etterslepet på bemanning.

-Med denne ekstrabevilgningen legges det til rette for å bidra til å redusere etterslep og ubalanser i etaten både når det gjelder politibemanning og midler til driften. Dette er viktig for at vi skal kunne levere gode publikumstjenester i parallell med gjennomføring av nærpolitireformen, kommenterer Humlegård.

Budsjettrammer 

 
Behov for klare prioriteringer i 2017

Det er flere høydepunkter i årets budsjett som vil lette driften i politidistriktene. Samtidig vil flere av de økonomiske utfordringene etaten har erfart over tid, også prege 2017. En kombinasjon av øremerkinger og krav til økt bemanning bidrar til et stramt budsjett for etaten samlet sett – også i år.

-Vi ser at kombinasjonen av etterslepet på investeringssiden og krav til effektivisering, i tillegg til en stor andel øremerkede midler og krav til bemanningsøkning, krever klare prioriteringer også i 2017, sier Odd Reidar Humlegård.

Prioriterte områder i 2017

Etaten skal opprettholde en tilfredsstillende polititjeneste i 2017. I tillegg skal resultatoppnåelse innenfor konkrete prioriterte områder som straffesaksrestanser, retur og vold og seksuelle overgrep mot barn styrkes. Parallelt skal nærpolitireformen gjennomføres og etaten skal starte innhentingen av sitt økonomiske etterslep.

1. Nærpolitireformen

Reformen går inn i en avgjørende fase i 2017. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, og samtidig utvikles gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Regjeringen har bevilget 160 millioner til reformarbeidet i 2017. De skal hovedsakelig brukes på å gjennomføre struktur- og IKT-endringer i politidistriktene. I tillegg er det øremerket større summer til andre utviklingsprosjekter som vil komme hele etaten til gode. Disse prosjektene er også sentrale i utrullingen av nærpolitireformen.

-For å lykkes med reformen må politiet endres og styrkes på flere områder samtidig. Da må det en rekke utviklingstiltak til. Kombinasjonen av ekstraordinære bevilgninger til disse utviklingstiltakene, økt bemanning og økning i driftsmidler i distriktene gjør at 2017 ser lysere ut, sier Humlegård.

2. Vold og overgrep mot barn

Etaten skal fortsette å styrke sitt arbeid og sine resultater innenfor tilrettelagte avhør av barn, redusere restanser og prioritere forebygging og etterforskning i saker som omhandler seksuelle overgrep, grov vold og annen integritetskrenkende kriminalitet. I år har regjeringen bevilget 108 millioner kroner til Barnehus og vold mot barn.

3. Asyl og retur

Politiet skal fortsette arbeidet med å avklare identiteten til de som søker asyl, og bidra til at færrest mulig oppholder seg ulovlig i landet. I 2017 bevilges det 82 millioner kroner til dette arbeidet.

 
Styringsdialogen grunnlag for fordeling av midler

Budsjettfordelingen er gjort etter en grundig styringsdialog med særorgan og politidistrikt, og etter omfattende diskusjoner i den nasjonale ledergruppen i politiet. Årets budsjettfordeling viser at samtlige politidistrikt får en budsjettmessig styrking, mens særorganene og POD får kutt.

Aktuell link 1

Aktuell link