mars 03

-Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge. 91 pasienter..

Nye tall for tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern..

Tall over bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er publisert som ny kvalitetsindikator for norske sykehus. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge i følge en artikkel på sykehusets egne nettsider.

  • Vi tilstreber alltid å benytte alternative og mer lempelige metoder framfor å ta i bruk tvangsmidler. Både fordi loven konkret krever det, men også fordi vi er bevisst på hvordan vår bruk av tvang er en stor og belastende inngripen i den enkeltes pasients liv, helse og verdighet, sier viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen.

91 pasienter.,

I 2015 ble tvangsmidler benyttet under opphold for 91 pasienter i Sykehuset Østfold. Det utgjør 5,4 prosent av alle pasienter over 16 år med døgnopphold i psykisk helsevern. Anvendelse av tvangsmidler som beltelegging, fastholding og tvangsmedisinering er regulert i lov og forskrift. Ethvert tvangsmiddeltiltak skal videre registreres, begrunnes og dokumenteres i pasientens journal. Kontrollkommisjonen fører ukentlig tilsyn med tvangsbruken.

Tvangsmidler skal etter loven anvendes når det er «uomgjengelig nødvendig» for å forhindre at pasienten skader seg selv og andre. I tillegg kan det brukes for å avverge betydelig skade på bygg og inventar. Men, man kan ofte stå overfor grensetilfeller der det er vanskelig å avgjøre om situasjonen faller innenfor kriteriene som loven setter.

  • All bruk av tvang er problematisk, men i noen helt spesielle situasjoner er bruk av tvangsmidler både riktig og nødvendig. I klinikk for psykisk helsevern tilnærmer vi oss tvangsmiddelbruken på ulik måte. Først og fremst er det svært viktig at medarbeiderne våre har kunnskap og ferdigheter i å ivareta pasienter som er urolige, forvirrede, irritable og truende. Når alle lempelige midler er forsøkt og ikke vist seg virksomme, må man videre bestrebe seg på å benytte tvangsmidler så skånsomt og kortvarig som mulig. Til sist er det viktig med god dokumentasjon, i pasientens journal, slik at kontrollkommisjonen har et godt grunnlag til å utøve tilsyn, sier Dahl Andersen.

Trener på vanskelige situasjoner

  • Det er viktig å møte pasientene med respekt og profesjonalitet også i de mest krevende situasjonene, sier Dahl Andersen.

Medarbeidere i psykisk helsevern trener jevnlig på hvordan de kan dempe angst, uro og utagering. Det gjennomføres både jevnlige øvelser i deeskalerende samtaleteknikker i simuleringssenteret, samt kursing og trening etter en systematisk metode som kalles terapeutisk konflikthåndtering.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider