mai 16

 – Dette økonomiplanforslaget er startskuddet for en smartere fylkeskommune. Nye skoler..Rigger fylkeskommunen for endringer

Fylkesrådmann Anne Skau la tirsdag fram forslag til økonomiplan 2018-2021 – et forslag preget av store investeringer, effektivisering og nytenking opplyser Østfold fylkeskommune. 

 – Dette økonomiplanforslaget er startskuddet for en smartere fylkeskommune. En fylkeskommune som er fleksibel, som lager fleksible og innovative løsninger som andre kan dra nytte av og som kan skape vekst i vår region. 

Med kompetente ansatte som tenker smart skal vi gå i bresjen for innovative anskaffelser innen blant annet energidesign, løsninger som kanskje kan brukes i undervisningen på våre videregående skoler. 

Nye skoler ..

Vi skal fronte løsninger innen solceller og massivtre som kan bygge oppunder næringslivet lokalt. 

Slik skal vi jobbe på alle områder: Finne smarte løsninger. Når vi nå skal bygge ny Frederik II videregående skole i Fredrikstad og St. Olav i Sarpsborg, skal vi tenke smart. De to skolene blir på mange måter verksteder for den utviklingen som kommer, og som vi må gjøre oss klare for. Det fordrer fleksible løsninger, sier fylkesrådmannen.

Samfunn i endring

For perioden 2018 til 2021 foreslås det 12 milliarder kroner til ordinær drift.
Hovedutfordringer i perioden er at samfunnet er i endring:

•Miljø- og klimautfordringer vil påvirke bygg, eiendom, transport, arealplanlegging

•Nye næringer, digitalisering og nye kompetansebehov vil påvirke våre tjenester og vårt utdanningstilbud

•Krav til boområder, kultur og folkehelse utfordrer fylkeskommunens rolle som planmyndighet

•Jernbane og «byvekst»-avtaler med planlegging ny jernbane gjennom fylket og «byvekst»-avtaler for areal/transport påvirker alle

•Større krav til brukerrettigheter, tilsyn og kontroll, krav om åpenhet vil gjøre seg gjeldende

Endringer

  • Vi står foran store økonomiske utfordringer og endringer. Rammebetingelsene blir strammere: Nytt inntektssystem, elevtallendringer og bortfall av energiinntekter gjør at vi får 46 millioner mindre å rutte med, samtidig som vi har store investeringer foran oss innen blant annet skolebygg, idrettshaller og veier. 

I forbindelse med regionreformen vil vi miste noen av dagens oppgaver (tannhelse og kollektivtransport i de største kommunene), samtidig som vi søker nye oppgaver. Investeringene fører til nær dobling av gjelda og med det en rente- og avdragsutvikling som vil føre oss fra dagens 121 mill/ årlig til 198 mill i 2021, sier Anne Skau.

Prosjektet «Den smarte fylkeskommunen» skal fange opp noen av disse utfordringene og de økte utgiftene, sammen med en årlig effektivisering på 0,5 prosent innen alle sektorer og områder. 

Forslaget til økonomiplan skal sluttbehandles av fylkestinget i juni.

Aktuell link

Input / foto via Østfold fylkeskommune