juni 18

Vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.. 

Har fastsatt ny instruks for Forsvarets bistand til politiet

Den nye bistandsinstruksen ble fastsatt i statsråd denne uka. Den er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon skriver Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet i en felles melding.

 

Ny sikkerhetslov og bistandsinstruks

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt om beredskap. Det er viktig at rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret er enkle og effektive. Samtidig sikrer denne instruksen at det er rutiner for politisk styring og kvalitetssikring. I tillegg fastsetter instruksen klare rolle- ansvarsforhold mellom aktørene, særlig når det gjelder maritim kontraterror, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er viktig at vi legger til rette for at politiet raskt kan motta bistand fra Forsvaret i de situasjonene som krevet det. Den nye instruksen legger til rette for at forsvaret skal bistå og støtte politiets innsats på en effektiv måte, sier justisminister Per Willy Amundsen.

Forenkling

Det tidligere skillet mellom håndhevelsesbistand og alminnelig bistand fjernes. Nå vil alle beslutninger om anmodning og innvilgelse av bistand bli tatt i etatene, som regel hos Forsvarets operative hovedkvarter og i det relevante politidistriktet eller Politidirektoratet.

Departementene utøver en reaktiv styringsrett. Det oppstilles en plikt for politiet og Forsvaret til umiddelbart å sende gjenparter av anmodning og beslutning om bistand til de berørte departementene som kan stanse iverksettelsen. Slik ivaretas nødvendig politisk kontroll og styringsrett, samtidig som det blir mulig for politiet og Forsvaret å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

– Sammenlignet med dagens ordning innebærer forslaget en kraftig forenkling, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ledelse

Det er politimesteren som leder operasjonen. Ved bistand til maritim kontraterror erdet politisjef som anmoder om bistand og setter rammene for Forsvarets oppdrag, og Forsvaret tildeles oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen.

Bakgrunn

  1. januar 2016 nedsatte Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, i samråd med Statsministerens kontor, en arbeidsgruppe for utarbeiding av ny bistandsinstruks. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 30. september 2016. Forslaget ble sendt på høring med frist 9. desember 2016.

Her kan du lese mer