oktober 31

Er folk fornøyd med brøyting og snørydding på norske veger?

Dette bildet viser en brøytebil i aksjon under kraftig snøvær på E6 ved Trondheim. (Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide)

Fornøyd?

Vegvesenets spør brukerne hver fjerde år. Med 5400 respondenter over 18 år gir tallene en god pekepinn for landet, regioner og fylkene skriver Vegnett i en artikkel. Undersøkelsene viser en markert trend over tid.

via Vegnett

Over tid er det er markert positivt trend

– Over tid er det er markert positivt trend, kommenterer sjefingeniør Even Sund i Vegdirektoratet. Vi har gått fra at brukerne har vært gitt oss under middels skår til at de vurderer innsatsen sist vinteren som klart positiv.

– Men det er forskjeller mellom fylkene, og mellom typer oppgaver, det er fortsatt mye vi kan bli bedre på, påpeker Sund.

Krav om mer bar veg

Som kjent driftes vegene av entreprenører som har avtale med Vegvesenet. Norge er delt opp i over 120 driftsområder. Det er i avtalene med entreprenører vi stiller krav til hvordan jobben skal gjøres. Hvor raskt skal veien være brøytet etter snøfall, skal hjulsporene være bare, eller skal det være svart asfalt over det hele.

Vegvesenet tar ikke hånd om kommunal veg

-Vi har de siste årene stilt krav om mer bar veg, vi har skjerpet våre krav til brøyting og strøing av holdeplasser og gang- og sykkelveger, påpeker sjefingeniør Sund.

– Men det er ikke samme krav til alle veger. Veger med mye trafikk og viktig funksjon i hovedvegnettet har strengere krav enn for eksempel en fylkesveg med lite trafikk. Vegvesenet tar ikke hånd om kommunal veg.  Folk skiller nok i liten grad mellom forvaltningsnivå når de vurderer standarden, sier Sund.

Litt større utfordringer i Nord

Alt i alt får Vegvesenet karakteren 4,3 på spørsmålet om vegene blir raskt nok brøytet og 4,4 på spørsmålet om vegene er godt nok brøytet på en skala der 6 er best.

Det er relativt små variasjoner mellom landsdelene med unntak for Nord-Norge, der publikum gir Vegvesenet en blank firer.

– Det er Ikke overraskende at klimatiske og geografiske forhold slår ut. Vårt langstrakte land byr på mange utfordringer vinterstid, sier Even Sund.

Undersøkelsen viser at trafikantene i liten grad opplever at veiene er stengt på grunn av bilberging eller ulykker. Synligheten på skilt er god og publikum mener at vegarbeid er godt varslet.

Minst fornøyd med holdeplassser

Minst fornøyd er trafikantene med vinterdriften av sykkelveger og holdeplasser. Brøyting av gang- og sykkelveier vurderes som dårligere enn veger generelt.

Rent faktisk stiller vi nå mye strengere krav om brøyting av sykkelveier og holdeplasser

– Det er likevel gledelig at tilfredsheten øker noe i folkerike områder. Rent faktisk stiller vi nå mye strengere krav om brøyting av sykkelveier og holdeplasser, sier Sund.

Ser ikke folk at asfalten er blitt bedre?

Men det er folks subjektive opplevelse Vegvesenet måler. For eksempel er det hevet over tvil at det er investert milliardbeløp i vegdekket – asfaltlaget – på norske riksveger de senere årene, og Vegvesenets objektive målinger viser at det er mindre spor og ujevnheter enn for noen år siden. Likevel slår dette ikke ut i undersøkelsen. Den viser en tilbakegang på spørsmålet om vegdekket er godt sammenlignet med fire år tilbake.

Fakta om vinterdrift-undersøkelsen

• På en skala fra 1 til 6 er trafikantenes samlete vurdering 4,5 når de skal beskrive Vegvesenets samlede innsats om vinteren. Det er en markert framgang fra forrige undersøkelse.

• Driften av vegnettet får god skåre. Drift av holdeplasser av holdeplasser og gang- og sykkelveger skårer noe lavere, men også på dette feltet er det framgang.

• Tilbakemeldingene gjelder også om skilt er synlige gjennom vinteren, om en oppfatter at vegene er mye blokkert på grunn av bilberging og om varsling av arbeid på vegen er god.

• Det er fremgang for alle regioner, men brukerne gir noe lavere skåre i Nord-Norge.

• Undersøkelsen er todelt, vegvedlikehold om sommeren og om vinteren. Intervjuene er gjort etter henholdsvis sommer- og vintersesongen

Innholdsbasert / foto via Vegnett / aktuell link