oktober 31

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Østfold. Flere får penger..

35 prosjekter har fått midler til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Flere prosjekter har adresse Østfold.

Både Halden, Sarpsborg og Fredrikstad får midler.

13.3 millioner

Nær 13.3 millioner er fordelt på de 35 prosjektene. Mottakerne består av 23 kommuner, seks bydeler i Oslo og KS. I 2017 slo regjeringen sammen de to tilskuddsordningene for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som ble etablert i 2015.

Aktuelle bidrag i Østfold

Ordningene ble tidligere ble forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet. Fra og med 2017 har Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging overtatt forvaltningen av ordningen.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving i kommunene samt utvikling av gode systemer lokalt for å håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Om årets søknader

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok i 2017 totalt 36 søknader med en samlet søknadssum på 28,9 millioner kroner.

Årets søknader bærer preg av at flere kommuner ser nødvendigheten av å utvikle et tettere samarbeid med frivillig sektor. Dette er viktig både med tanke på et langsiktig arbeid for å forebygge utenforskap og for å bidra til god integrering.

Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddsmidlene er fordelt på et bredt spekter av kunnskapsbaserte tiltak både i forhold til alder og utfordring.

I et tett samarbeid med nasjonale aktører ser vi også at flere kommuner ser betydningen av godt holdningsskapende arbeid rettet mot ungdomsskole og videregående skoler for å forebygge hat, vold og ekstremisme.

Erfaringene fra prosjektene skal samles og deles med andre kommuner og frivillige organisasjoner.