november 14

Forskjellene i Norge øker, og en økende andel av befolkningen er å finne i lavinntektsgruppen..

Forskjellene i Norge øker, og en økende andel av befolkningen er å finne i lavinntektsgruppen, ifølge NAVs fattigdomsrapport for 2017.

– Årsaken til de økte forskjellene i Norge de siste årene er lavkonjunkturen vi har vært igjennom, samt økning i innvandrerbefolkningen, sier NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i en melding:

Lavinntekt

Andelen med lavinntekt er høyest blant unge voksne, innvandrere, eneforsørgere og personer med korttidsytelser fra NAV. Samtidig er andelen med lavinntekt blant de eldre blitt redusert de siste årene.

Økte forskjeller

Selv om det store flertallet i Norge har høy levestandard og gode levekår, har ulikhetene økt over tid. De siste tre årene har de med lavest inntekt ikke tatt del i inntektsveksten. De 20 prosentene med høyest inntekt har en inntekt som er 3,8 ganger høyere enn de 20 prosentene med lavest inntekt.

Flest unge voksne med lavinntekt

Norge er blant de landene i verden med minst forskjeller i levekår, men siden 2011 har andelen med lavinntekt økt, når vi benytter lavinntektsmålene til EU. I 2015 er andelen med lavinntekt høyest blant unge mellom 18 og 34 år. En del unge under 30 år står utenfor både arbeidslivet og utdanningssystemet og helserelaterte ytelser er blitt stadig viktigere for denne aldersgruppen.

I 2015 økte andelen med lavinntekt i alle aldersgrupper under 67, men økningen var størst blant barn under 18 år og blant voksne i alderen 25-49 år.

Stabil andel mottakere av sosialhjelp

I 2016 mottok 1,6 prosent av befolkningen økonomisk sosialhjelp. Denne andelen har holdt seg stabil de siste tre årene. Nesten halvparten av de som mottok sosialhjelp hadde innvandrerbakgrunn. Andelen innvandrere blant sosialhjelpsmottakerne har økt, dels som følge av økt innvandring.

Arbeid er viktig

– Det viktigste vi kan gjøre for å hindre lavinntekt er å hjelpe folk ut i jobb. Arbeidsrettede tjenester og tiltak for grupper som er mest utsatt for lavinntekt er det mest effektive vi har for å redusere omfanget av lavinntekt og fattigdom. Tiltakene må tilpasses deltakernes individuelle behov, og det er viktig å styrke kvaliteten på tiltaksplassene, sier Åsholt.

Mange av de nyankomne innvandrerne har større utfordringer på arbeidsmarkedet enn den øvrige befolkningen, både på grunn av mangelfull utdanning og svake norskkunnskaper. Et av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom i årene framover vil være at NAV og kommunene etablerer et tett samarbeid for å bidra til at nyankomne innvandrere kommer raskest mulig ut i arbeid. Et slikt samarbeid må sikre at innvandrere både får nødvendig utdanning og et godt arbeidsrettet tilbud.

Fattigdom går i arv 

– Forskning viser at fattigdom går i arv. Det er viktig å stoppe denne overføringen av sosiale problemer mellom generasjoner. Vi må fange opp familier som trenger hjelp tidlig. De må følges opp på sentrale områder som arbeid, økonomi, bolig og helse, mens barna tilbys barnehageplass, skole, fritidsaktiviteter og sommerjobb, sier Åsholt.

For å finne effektive tiltak mot mistrivsel, læringssvikt og frafall i skolen, må den enkelte kommune skaffe seg oversikt over barns og ungdoms situasjon og oppvekstforhold i sin kommune, anbefaler NAV i rapporten. Kommunene må ha gode barnehagetilbud til alle og tilpassede undervisningstilbud slik at alle kan oppleve skolemestring fram til grunnskoleeksamen. Dette er viktig for at alle barn og ungdom skal bli sosialt integrert, utvikle språkforståelse og sikre læring både i grunnskolen og videregående.

aktuell link

• Les rapporten Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk – 2017 (pdf)