november 28

Vil ha aktivitetsråd i kommunene

SKAPE MER: Norsk Friluftsliv ønsker seg aktivitetsråd i norske kommuner, for å styrke stemmene til de som tilbyr lavterskel-aktivitet, og bedre samhandlingen. Foto: Paulina Cervenka

Vil ha aktivitetsråd i kommunene

De fleste kommuner har i dag et idrettsråd som arbeider for best mulig forhold for idretten i kommunen. Norsk Friluftsliv ønsker et liknende organ for andre frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet skriver organisasjonen i en melding.

Norsk Friluftsliv mener opprettelse av aktivitetsråd i kommunene vil bedre samordningen mellom de ulike aktivitetstilbudene og styrke lavterskel-aktørenes stemme.

  • Forskning og erfaring viser at frivillige organisasjoner i for liten grad sitter ved bordet når saker om friluftslivet behandles i kommunene. Vi ser for oss at aktivitetsrådene skal være en arena hvor store og små lag og foreninger kan komme sammen for å utveksle kunnskap og erfaringer, identifisere behov for lokale tiltak og bedre samhandlingen mellom frivilligheten og kommunen, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap.

Organisasjonen oppfordrer til å sette i gang prøveordninger i norske kommuner. 

  • Vi oppfordrer lokalpolitikerne til å sette i gang prøveordninger med aktivitetsråd på kommunalt nivå. Et slikt tiltak vil være et viktig skritt i retning av en bedre og mer helhetlig frivillighetspolikk, sier Meland.
  • Gjennom opprettelsen av aktivitetsråd, vil kommunene være bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i aktivitet, og iverksette nødvendige tiltak. Det vil derfor være en enkel og kostnadseffektiv måte å investere i både folkehelse og inkludering i lokalsamfunnene, sier hun.

2018

Forslaget er i tråd med Kulturdepartementets ønske om økt medvirkning, fremmet i forslag til statsbudsjett for 2018. Meland roser departementets løfte om å følge opp at alle grupper blir hørt i lokale prioriteringsprosesser. Ansvaret for dette ligger i kommunene, og aktivitetsråd kan være et godt verktøy for politikerne til å sikre at større medvirkning faktisk skjer.