desember 02

Endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018..

Det er vedtatt flere endringer i reglene for AAP. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018 opplyser NAV i en oversikt.

Målsetning

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

For deg som allerede mottar AAP

Du som mottar AAP beholder dine rettigheter, som beskrevet i ditt siste vedtaksbrev fra NAV, og dine utbetalinger vil bli beregnet på samme måte som tidligere.

Hvis du har AAP til og med 31. desember 2017 eller en av de neste dagene

NAV må gjøre systemendringer og dette vil medføre at forlengelser av vedtak automatisk utføres i nyttårshelgen. Derfor vil vedtak med til og med dato 31. desember 2017 eller en av de neste dagene, bli forlenget i nyttårshelgen og ikke 4 uker før som ellers er vanlig.

Mulighet for trekk i utbetaling

Fra 1. januar 2018 kan utbetaling av AAP reduseres, dersom bestemte aktivitetsplikter ikke overholdes og det ikke er rimelig grunn til dette. Nærmere regler vil bli fastsatt i forskrift. Det er foreslått at stønaden skal reduseres tilsvarende en dags ytelse, dersom den som mottar AAP unnlater å møte til avtale med NAV, ikke møter til oppstart av behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller ikke sender inn dokumentasjon innen fastsatt frist.

Nye regler for AAP utover maksimal periode

Du kan få AAP i totalt 4 år. Du kan unntaksvis få AAP utover 4 år når særskilte vilkår er oppfylt.

Det må være sykdom, skade eller lyte som er hovedårsaken til at din arbeidsevne ikke er avklart og du må enten

• ha begynt med hensiktsmessig medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet tiltak etter langvarig utredning, eller

• ha vært forhindret fra å kombinere medisinsk behandling og arbeidsrettet tiltak

Du kan også få AAP utover 4 år hvis du deltar på et opplæringstiltak som er avtalt med NAV og som NAV anser det er nødvendig for deg å gjennomføre for å komme i arbeid.

Fra 1. januar innføres en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær maksimal stønadsperiode.

Aktuelle linker

På denne oversiktssiden finner du viktig informasjon over hvordan regelendringene vil påvirke..

deg som mottar AAP

deg som mottar AAP utover ordinær maksimal periode (utover 4 år)

deg som har søkt eller skal søke om AAP

Aktuell link / NAV