desember 05

Må fjerne kunstig sandstrand

I sommer opprettet Sarpsborg kommune tilsynssak mot åtte hytteeiendommer på Komperødlandet på Ullerøy etter at det ble oppdaget at sandstrendene var satt i stand med skjellsand, uten at det var søkt om lov.

Pålegg

Kommunen har nå varslet fem av hytteeierne at det vurderes å pålegge dem å fjerne den sanden som er lagt ut på land skriver kommunen på sine nettsider.

Sårbart

Kommunen mener at det aktuelle området er svært sårbart mot inngrep. Sandpåfylling bidrar til at strendene blir opplevd som mer privatisert, og det kan ramme naturverdiene i området. På Komperødlandet er det registrert et viktig bløtbunnsområde, og under konsulentfirmaet Wergeland Krog Naturkartlegging sitt feltarbeid i området, ble det oppdaget en bestand av vanlig sandskjell som står på rødlista.

Utredning

Wergeland Krog Naturkartlegging har gjort en utredning som viser at det er små skadevirkninger av sandpåfyllingen. Massene på sjøbunnen er i stor grad er drevet vekk med vær og vind. Derfor vil det etter kommunens oppfatning gi liten eller ingen gevinst å pålegge hytteeierne å fjerne skjellsanden fra sjøbunnen. Konsulentfirmaet anbefaler at skjellsanden på land fjernes manuelt.

Selv om det ikke er påvist noen skade av særskilt omfang, mener kommunen likevel at sandpåfyllingen er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Derfor er hytteeierne varslet om at de vurderer å fatte vedtak om at skjellsanden som ligger på land må fjernes. Kommunen presiserer at massene skal fjernes på en skånsom måte uten at det blir etablert veier, eller skader på terrenget.

Streng praksis

Hytteeierne har mulighet til å søke om å få sandpåfyllingen godkjent i ettertid, men kommunen viser til at det er en streng praksis for etablering av strender, og at Fylkesmannens miljøvernavdeling allerede har uttalt seg negativt på generelt grunnlag.

Tilsynssaken som er knyttet til de øvrige hytteeierne, samt firmaet som utførte sandpåfyllingen er fortsatt til behandling i kommunen.

Aktuell link / foto via Sarpsborg kommune