desember 11

Søker om 300 millioner til Nedre Glomma..

Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune søker sammen om 300 millioner kroner i statlige belønningstilskudd for perioden 2018-2021 opplyser Østfold fylkeskommune.

Belønningstilskudd

Ved utgangen av 2017 løper inneværende fireårige avtale med Samferdselsdepartementet ut. I avtaleperioden for 2013-2017 har det vært satset på kollektivtransport, sykkel og gange for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.

– Det nytter, sier leder for styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma, Ole Haabeth,

– Trafikkutviklingen viser at det går riktig vei. Vi har hatt en solid økning i antall busspassasjerer og Glommaringen viser en vekst fra 2013 til 2016 på 27 prosent. Gratis byferge i Fredrikstad har vært en formidabel suksess, og i tillegg har vi vi fått en flott gang- og sykkelbro i Sarpsborg.  Alt dette er gjort mulig ved hjelp av belønningsmidler, sier Haabeth.

I søknaden understrekes det at partene ønsker å komme i forhandlinger om en byvekstavtale så snart som mulig. En byvekstavtale gir mulighet for mer helhetlig sammensetning av tiltak. Så langt er det inngått byvekstavtaler i Bergen og Nord-Jæren.

Fortsatt utfordringer

Nedre Glomma er en region der andelen reiser med personbil fortsatt er svært høy, og satsningen på bedret kollektivtilbud og tilrettelegging for gående og syklister må fortsette.

–  Vi forsetter arbeidet med å utvikle Nedre Glomma til en attraktiv og bærekraftig region hvor folk kan reise miljøvennlig – derfor søker vi om ytterligere belønningsmidler, sier Haabeth. – Vi ser at vi må jobbe enda bedre for å få flere til å sykle og gå, og med en befolkningsvekst på 13 prosent fram mot 2030 og en forventet transportvekst på 12 prosent, krever det innsats, sier han.

Det søkes om totalt 300 millioner for perioden innenfor tiltaksgruppene i tabellen nedenfor. Fordelingen på konkrete tiltak vil bli endelig vedtatt når det foreligger et svar på søknaden, trolig i løpet av våren 2018.

Bypakke Nedre Glomma

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange jobber vi for at Sarpsborg og Fredrikstad skal bli en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Aktuell link