desember 22

Endringer i lover og forskrifter fra Barne- og likestillingsdepartementet fra 2018..

Følgende endringer trer i kraft 1. januar 2018 opplyser Barne- og likestillingsdepartementet i en oversikt,

Ny likestillings- og diskrimineringslov.

Dagens diskrimineringsvern er i dag spredt på fire ulike lover, men vil samles til en ny lov fra og med 1. januar.

Ny diskrimineringsnemnd. Nemnda skal overta oppgavene som i dag ligger til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) når det gjelder å håndheve loven. Den nye nemnda får myndighet til å ilegge oppreisning.

Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven, og det kommer en ny forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling. Forbrukerombudet endrer navn til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet får vedtaksmyndighet i alle saker. Markedsrådet får ny rolle som klageinstans. Les mer.

Strengere regler for telefonsalg.

Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg. Det innføres forbud mot at én næringsdrivende innhenter samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende samtidig.

Endringer i eksteskapsloven.

Kommunen overtar ansvaret for borgerlige vielser. Fra nyttår overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det blir ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta borgerlige vielser, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Barnevern

Ny bestemmelse i barnevernloven presiserer barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn i fengsel.

Ny opplysningsplikt til barnevernstjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. Ny bestemmelse i barnevernloven om barnevernstjenestens ansvar og oppgaver ved mottak av slike meldinger.

Endringer i rettighetsforskriften (forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon). Begrenset bruk av mobiltelefon på barnevernsinstitusjon på inntil fire uker om gangen.

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. Følgende endringer trer i kraft:

◦ Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale.

◦ Varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder.

◦ Det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.

◦ Reglene om tvangsbot er klargjort og forenklet, og innkrevingen effektiviseres.