desember 22

Liten nedgang i ledigheten i desember..

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 200 i desember, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 400 personer.

– Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017. Bruttoledigheten har falt fra 3,6 prosent ved starten av året til 3,1 prosent ved utgangen av året. Nedgangen har dermed vært større enn vi ventet ved forrige årsskifte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I desember var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV hver virkedag. Dette er like mange som i november og er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da antallet nye arbeidssøkere var på sitt høyeste.

Figur 1: Utviklingen i antallet helt ledige og i bruttoledigheten (pdf) Helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak. Sesongjusterte tall.

9 fylker

Antallet helt ledige falt i ni fylker i desember, justert for normale sesongvariasjoner. Aust-Agder og Hedmark hadde størst prosentvis nedgang. I sju fylker økte antallet helt ledige, og den største prosentvise økningen er registrert i Buskerud.

Arbeidsledigheten gikk ned eller var uendret for de fleste yrkesgruppene den siste måneden, men økte for fire yrkesgrupper. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen butikk- og salgsarbeid. Den største ledighetsøkningen finner vi i yrkesgruppen bygg og anlegg, fulgt av helse, pleie og omsorg.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavere ledighet

Ved utgangen av desember var det registrert 65 400 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 13 200 sammenlignet med desember i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i desember.

Til sammen var 85 000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 13 500 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Færre ledige i nesten alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i desember i fjor for alle yrkesgrupper unntatt undervisning, som hadde om lag samme antall ledige som i fjor. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 33 prosent, fulgt av industriarbeid med 29 prosent.

Ved utgangen av desember var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport samt bygg og anlegg, begge med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,6 prosent.

Størst nedgang i Rogaland

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med desember i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 31 prosent, fulgt av Møre og Romsdal med 23 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 3,2 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent, fulgt av Oppland og Troms, begge med 1,6 prosent.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I november ble det registrert 20 400 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.