desember 28

Oversikt over viktige endringer i justis. Fra 2018..

Her er en oversikt over viktige endringer som trer i kraft 1. januar 2018 på Justis- og beredskapsdepartementets område.

Juryordningen avskaffes 1. januar:

Juryordningen erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. (Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett).

Opplæring av vektere:

Fra 1. januar innføres det ny læreplan for vekteresette. Læreplanen, fastsatt av Politidirektoratet, inneholder blant annet et krav om opplæring på 157 timer. For ordensvakter gjelder den gamle ordningen for opplæring inntil videre.

Rettsgebyret:

I 2018 blir rettsgebyret 1130 kroner.

Advokatsalæret:

Advokatsalæret holdes uendret neste år, 1020 kroner.

Inkassogebyret:

Konsumprisindeksen tilsier at inkassosatsen for 2018 blir den samme som i 2017, nemlig 700 kroner.

Erstatning etter skader ved naturulykke:

Endringer i naturskadeforsikringsloven gir skadelidte rett til erstatning for tap av tomt og bygninger der et brannforsikret bolighus eller fritidshus er skadet ved en naturulykke, og kommunen ikke gir tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade. I forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool endres reglene for næringsbygg mv., slik at bygningene dekkes i disse tilfellene.

I forskrift om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring § 2 heves grensen for forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe fra 12,5 milliarder til 16 milliarder kroner.

Endring av utlendingsforskriften §17-10:

For å sikre samsvar mellom gebyr og kostnad endres utlendingsforskriften § 17-10 slik (barn er unntatt for gebyr):

•Gebyret for behandling av søknad om opphold i forbindelse med arbeid økes fra 3 700 til 5 400 kroner

•Gebyret for behandling av søknad om opphold i forbindelse med utdanning økes fra 3 200 til 5 300 kroner

•Gebyret for behandling av førstegangs søknad om opphold til familiemedlemmer økes fra 8 000 til 10 500 kroner

•Gebyret for behandling av søknad om fornyelse av oppholdstillatelse til familiemedlemmer økes fra 2 200 til 2 600 kroner

•Gebyret for behandling av søknad om permanent oppholdstillatelse økes fra 2 100 til 3 100 kroner.

Senking av gebyr etter statsborgerloven:

Fra 2018 settes gebyret ned med 500 kroner, fra 4200 kroner til 3700 kroner.

Krav om politiattest: 

Ny lovhjemmel gir Utlendingsdirektoratet (UDI) og UNE hjemmel til å kreve politiattest av personer de ønsker å benytte som tolk.

Arbeidstillatelse for asylsøkere mens deres asylsøknad behandles:

Fra 1. januar kan det gjøres unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju dersom asylsøkeren med høy sannsynlighet vil få beskyttelse i Norge.