januar 08

Innlegg: Byutredning og nullvekst i Nedre Glomma

Vegdirektør Terje Moe Gustavsens via Vegnett.

Byutredning

Byutredning for Nedre Glomma viser hva som må til for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Nye og tøffe løsninger er aktuelle, viser utredningen som nå er ute på høring. Det skriver Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i et innlegg.

Fram mot 2030 forventes befolkningen i Nedre Glomma – Fredrikstad og Sarpsborg – å øke med om lag 17.400 personer. Med befolkningsvekst vil også trafikken øke.

For å få levende byer, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byene er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, for å unngå vekst i personbiltransporten. Spørsmålet er hvordan byene skal få dette til, hvilke kostnader og hvilken nytte det gir for samfunnet.

Viser konsekvenser

For å få svar på dette har Statens vegvesen gjennomført utredninger i Nedre Glomma i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen.

Hensikten med utredningene har vært å vise konsekvenser og mulighetsrommet av ulike måter å kombinere virkemidler på.

Endelig sammensetning av prosjektene i Nedre Glomma skal avgjøres i forhandlinger om en byvekstavtale, som er et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud. Nullvekst for persontransport med bil er overordnet mål for avtalen.

Nye grep

Byutredningen for Nedre Glomma er nå til uttalelse. Den gir et godt faglig grunnlag for det videre arbeidet med bypolitikk og for forhandling om byvekstavtale.

Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicetjenester gir mindre biltrafikk. Ved å utvikle tettere byer og steder som er tilrettelagt for gange, sykkel og kollektivtransport, kan biltrafikken reduseres betydelig.

God fortetting gir samfunnsmessige gevinster som lavere driftskostnader for kollektivtransporten, et mer variert boligtilbud, mindre transport og bedre arealutnyttelse.

Et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud for gående og syklister bidrar til at byområder kan nå nullvekstmålet, men ikke alene. Det er nødvendig å kombinere tiltak som gir gode alternativer til bilen, med virkemidler som bompenger og/eller parkeringsrestriksjoner.

Krever politisk mot

Vegvesenet er i mål med utredningsarbeidet, men det er nå arbeidet starter. Utredningene har ikke konkludert med én anbefalt pakke av tiltak.

Mange av grepene som må til for å oppnå nullvekstmålet vil bety harde politiske prioriteringer og avveininger mellom ulike gode formål.

Fortetting og omforming av arealene i byene er krevende: Offentlige og private aktører stilles overfor store utfordringer i møtet med kompliserte eiendomsforhold, interessekonflikter, høy arealverdi og store investeringer. Det kreves politisk mot og vilje for å gjøre de riktige grepene selv om de ikke alltid er like populære.

Med dette er Statens vegvesen en kunnskapsleverandør for fremtidens byutvikling. Dette er et av samfunnets viktigste klimatiltak.

Jeg har tro på at vi kommer godt i mål i Nedre Glomma og i de andre byområdene.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Statens vegvesen

Lenke til Nedre Glomma-utredningen

Lenke til alle byutredningene