januar 19

Nå kan du søke midler til naturrestaurering i Østfold..

Foto via Østfold fylkeskommune / Marte Rosnes

Nå kan du søke midler til naturrestaurering

Fylkestinget vedtok i desember at det skal opprettes et partnerskap for naturrestaurering og reetablering. Nå kan du søke om midler fra partnerskapet, men søknaden din må være på plass til 1. mars for å bli prioritert i første søknadsrunde skriver Østfold fylkeskommune i en artikkel:

Prioritering av prosjekter med videre opplegg, behandles av Næringskomiteen i april 2018. Her kan du lese mer om føringer for å søke:

*Midlene skal benyttes til å restaurere eller reetablere/gjenskape biotoper av naturtyper som er i markert tilbakegang i fylket, for eksempel bekker, dammer og små våtmarker, kystlynghei, rikmyr, kalkrike enger, rike løvskoger og tørrbakker.

*Kulturminner/spor etter menneskelig aktivitet gir aktuelle biotoper en merverdi, for eksempel damanlegg, slått, lyngbrenning, beite.

*Prosjekter som er innovative og har overføringsverdi skal prioriteres.

*I størst mulig grad skal restaureringsbiotopene gjøres tilgjengelig for allmenheten, og midlene kan også benyttes til tilretteleggingstiltak.

*Prosjekter i naturfredete områder der staten har et særlig ansvar, gis ikke støtte.

*Tradisjonelle skjøtselstiltak for vilt og fisk som utsetting, foring, fugleholker m.m. holdes utenom.

*Prosjektene gjennomføres etter partnerskapsprinsippet; det kan være samarbeid med fylkesmannen og/eller kommunene, men også andre aktører som næringsorganisasjoner og frivillige organisasjoner eller grunneiere.

*Fylkeskommunen går inn med maksimalt 50 prosent av totalkostnadene, verdsetting av arbeidsinnsats inkludert.

*Østfold fylkeskommune inviterer deg til å komme med forslag til prosjekter som kan gjennomføres i 2018. Vi antar det kan være hensiktsmessig at kommunene trekker med lokale lag og foreninger i sine prosjektplaner.

*For å kunne bli prioritert ved første behandlingsrunde i fylkestingets nærings- og kulturkomite den 11. april 2018, må du sende forslagene til fylkeskommunen innen 1. mars.

Aktuell link