januar 23

Mattilsynet gjennomfører flere uanmeldte dyrevelferdstilsyn..

Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke, samtidig som stadig flere dyrevelferdstilsyn skjer uanmeldte. Og brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet. Det er noe av funnene i dyrevelferdsrapporten for tredje tertial 2017 oppsummerer Mattilsynet i en oversikt.

Økning

Det var en stor økning i antallet tilsyn der dyreeieren ikke var varslet i dyrehold med fjørfe, kanin, geit og svin. På minkfarmer økte uvarslede tilsyn til 90 prosent av alle tilsynene, mot 50,8 prosent i samme periode i 2016.

-Hensikten med uvarslet tilsyn er at Mattilsynet skal se dyreholdet slik det faktisk er, uten at dyreholderen har fått tid til å rydde opp før vi kommer. Et tilsyn regnes som uvarslet hvis vi har meldt fra til dyreholderen mindre enn en halv time før inspektøren kommer. Det kan være viktig å gi dyreholderen et kort varsel så han har mulighet til å møte opp før inspeksjonen starter, sier Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Brudd på regelverket i 4 av 10 dyrehold

Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehold der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra. I perioden fra 1. september til og med 31. desember 2017 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 2786 dyrehold. Det ble oppdaget brudd på regelverket i 40 % av disse dyreholdene.

-Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyra ikke blir godt nok tatt vare på. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyra er påført lidelse. I 60 % av de dyreholdene våre inspektører var på tilsyn i, ble regelverket om dyrevelferd fulgt, sier Torunn Knævelsrud.

Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet

For besetninger med griser er registrerte saker med brudd på regelverket for dyrevelferd mer enn doblet i forhold til samme periode i fjor, fra 92 til 202 saker.

-Det pågår en egen tilsynskampanje med slaktergriser i Rogaland, og funnene der er et vesentlig bidrag til det høye antallet brudd på regelverket for dyrevelferd i svinebesetninger. Rapporten fra prosjektet i Rogaland vil bli publisert senere i år, sier Torunn Knævelsrud. I kampanjen ble det lagt vekt på å ikke varsle hver enkelt bonde, men det har vært informert om kampanjen på forhånd via fagpressen og med SMS til hver enkelt bonde.

Det er en klar økning i brudd på regelverket for dyrevelferd i besetninger med hester og sauer, i tillegg til griser, mens det er en nedgang i storfehold, når vi sammenligner med samme periode i fjor, sier Knævelsrud.

Null-toleranse for alvorlig vanskjøtsel av dyr

Mattilsynet har null-toleranse for alvorlig vanskjøtsel av dyr, og setter i verk strenge tiltak når vanskjøtsel blir oppdaget. I 3. tertial ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 17 dyrehold, som er 0,5 % av de dyreholdene der Mattilsynet var på tilsyn.

-Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke

Et viktig grunnlag for å oppdage dyr som lider, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 3568 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 3. tertial 2017, og det er først og fremst kjæledyr vi får meldinger om. Tallene for tilsvarende periode i 2016 var 3066. -Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til at Mattilsynet kan hjelpe dyr som lider. Dette gjelder spesielt kjæledyr. Vi oppfordrer derfor alle som kjenner til dyr som lider, om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no, sier Torunn Knævelsrud. Det er krevende å vurdere og prioritere mellom nesten 10 000 meldinger i året, og Mattilsynet oppfordrer folk til å bare melde om saker som gjelder dårlig dyrevelferd, slik at vi kan bruke ressursene våre på de viktige sakene.

-Hunder som står ute og bjeffer, kan være irriterende nok, men er sjelden et tegn i seg selv på dårlig dyrevelferd, sier Knævelsrud.