januar 24

Ønsker selvstendig regionteater..

GLAD FOR ENGASJEMENT: Fylkespolitiker Andreas Lervik. Foto via Østfold fylkeskommune

Ønsker selvstendig regionteater

Skill ut teatervirksomheten i Østfold kulturutvikling i et eget selskap, med eget styre og en teatersjef på åremål. Det er anbefalingene fra eksterne konsulenter som har vurdert fylkets scenekunsttilbud. Leder Andreas Lervik i næring og kulturkomiteen mener rådene er gode skriver fylkeskommunen i en artikkel.

Positivt

  • Dette er positivt. Vi har fått veldig gode innspill, og nå tar vi et langt steg mot regionteater i Østfold, sier leder Andreas Lervik i næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.

Hvordan Østfold skal få regionteatertilbud på linje med andre regionteatre i Norge, er et spørsmål som nå igjen havner på fylkespolitikernes bord.

Eksterne råd

Det siste året har det eksterne konsulentfirmaet Agenda Kaupang gitt innspill til hvordan et scenekunsttilbud i Østfold best mulig bør organiseres. Anbefalingen her i fra er klar:

•Regionteateret bør organiseres og styres som et selvstendig aksjeselskap.

•Selskapet bør ha et eget profesjonelt sammensatt styre og ha en teatersjef på åremål.

I dag er Scenekunst Østfold den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold, og er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, hvor Fredrikstad kommune er vertskommune. Scenekunst Østfold er en del av Østfold kulturutvikling, og har i dag 9,75 årsverk knyttet til sin virksomhet.

Og på tross av at Østfold kulturutviklings gode arbeid, erkjenner komiteleder Lervik at dagens organisering har gjort at arbeidet med å synliggjøre scenekunsten har gått «litt under radaren».

– Kommer bransjen i møte

Derfor tok han i fjor til orde for å få på plass et regionteater i Østfold, noe som utløste en stor debatt om hvordan et slikt tilbud kan organiseres best mulig.

Blant annet skrev 113 kulturaktører i Østfold under på et opprop hvor hovedbudskapet var at de ønsket løsrive teatervirksomheten fra Østfold kulturutvikling. De ønsket isteden et selvstendig regionteater, gjerne organisert som et aksjeselskap.

  • Jeg er glad for det sterke engasjementet vi fikk fra scenekunstaktørene i fjor. Jeg opplever at vi har hatt en konstruktiv dialog, og at vi med dette forslaget langt på vei kommer bransjen i møte, sier komiteleder Lervik.

Også fylkesrådmannen ser det sterke engasjementet fra i fjor som et signal på at det er liv laga for en slik organisering.

  • Oppropet fra scenekunstaktørene viser at det er et sterkt ønske om et selvstendig teater, uavhengig av om det har regional eller regionstatus, heter det blant annet i fylkesrådmannens vurdering.

Dette er anbefalingen

Komitelederens innstillingsforslag i saken som heter «Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling av teatervirksomheten i Østfold» er som følger:

1 Konseptutredning regionteater Østfold tas til orientering.

2 Østfoldteateret etableres som et regionalt teater med ambisjon om å bli et regionteater.

3 Den utøvende teaterdelen av Østfold kulturutvikling skilles ut og overføres Østfoldteateret.

4 Østfold fylkeskommune vil stå som etablerer av Østfoldteateret. Fylkesrådmannen får i oppdrag å avklare kommunenes interesse for å delta som medeiere i teatret.

5 Fylkesrådmannen bes om å komme tilbake med en mer detaljert sak hvor eierskap, driftsform, forholdet til, og kjøp av tjenester fra, Østfold Kulturutvikling med mer er beskrevet.

Saken skal til politisk behandling i næring og kulturkomiteen 7. februar og fylkestinget 15. februar.  

Aktuell link