januar 29

Så mye koster fremtidens velferdsstat..

Utgiftene til trygdeordningene vil øke, og utgiftsbyrden blir størst dersom befolkningsveksten blir lav opplyser NAV i en artikkel.

I en ny rapport har NAV sett inn i krystallkulen for å anslå hvor store utgiftene til NAV-ytelser vil bli de neste fire tiårene fram mot 2060. Det er første gang NAV har satt opp en modell for utviklingen så langt fram i tid, og denne vil bli oppdatert i årene fremover.

Her er noen av hovedfunnene:

• I 2060 vil dagens trygdeordninger koste fra 20 til 90 milliarder kroner mer.

• Nesten all veksten kommer fra økning i utgiftene til alderspensjon.

• De øvrige NAV-ytelsene vil ligge omtrent på dagens nivå. Disse ytelsene består blant annet av uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og foreldrepenger.

Avhenger av befolkningsveksten

Når man skal anslå utviklingstrekk så langt fram i tid, vil det alltid innebære mye usikkerhet. For å ta hensyn til dette tar rapporten utgangspunkt i SSBs befolkningsframskrivinger fram mot 2060. Dette innebærer tre scenerier med enten lav, middels eller høy befolkningsvekst.

– Utgiftsbyrden blir størst dersom vi får lav befolkningsvekst. Det blir da færre som mottar ytelser, men også færre som bidrar i arbeidslivet. Relativt sett kommer vi dårligst ut dersom dette blir utviklingen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i NAV.

Fra dagens situasjon hvor stønadene utgjør rundt 16 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge, vil de i 2060 kunne utgjøre mellom 17 og 20 prosent.

Mest til alderspensjon

Med en aldrende befolkning er det utgiftene til alderspensjon som kommer til å stå for det meste av utgiftsveksten fram mot 2060. Dette til tross for at pensjonsreformen bidrar til å dempe denne utgiftsveksten.

– Vi antar at pensjonsreformen gir noen positive utslag på sysselsettingen blant eldre arbeidstakere, men at sysselsettingsratene ellers blir som i dag. Mens utgiftene til alderdom utgjorde 7,9 prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2016, vil de tilsvarende utgiftene kunne utgjøre mellom 9 og 12 prosent i 2060, sier Lien.

– Større press

Dersom nordmenn jobber like mye og like store andeler faller ut av arbeidslivet som i dagens situasjon, kan det bli utfordrende å opprettholde nivået på dagens velferdsordninger.

– Ser man økte velferdsutgifter i sammenheng med et lavere bidrag fra oljefondet, tilser dette at presset vil bli større på statsbudsjettene de neste tiårene, sier Lien.

• Les hele rapporten NAV-ytelsene fram mot 2060

Aktuell link / illustrasjon via NAV