februar 02

Markant nedgang i arbeidsledigheten i januar..

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 2 200 i januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 2 700 personer.

Østfold

I Østfold er det 4 402 helt ledige ved utgangen av januar, 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang med 11 prosent, 523 personer, sammenlignet med januar 2017. Ledigheten i landet er 2,6 prosent og har gått ned med 19 prosent i samme periode opplyser NAV i en oversikt.

Falt jevnt

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I januar var det i gjennomsnitt 800 personer som hver virkedag registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV. Dette er omkring 250 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 5 000 – 6 000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos NAV i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i januar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent, og industriarbeid med 31 prosent.

Ved utgangen av januar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg med 4,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport, begge med 4,2 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

Flere nye ledige stillinger registrert på nav.no

I januar ble det registrert 44 800 nye ledige stillinger på nav.no. Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det i fjor ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene.