februar 06

Ønsker fortgang i å samle Halden vgs i sentrum..

Best mulig utnyttelse av dagens tomt, samt se på muligheten for å kjøpe lokaler hos Norske skog. Det var noen av forslagene i opplæringskomiteen i dag for å samle Halden videregående skole i sentrum opplyser Østfold fylkeskommune.

Tidligere på dagen hadde politikerne vært enstemmige i å beholde både Musikk, dans og drama samt Restaurant og matfag i Halden. Så var det en bygningsmessig samling av Halden videregående skole i sentrum som sto på sakskartet.  

Vedtaket om å samle skolen i sentrum rundt Porsnes ble gjort allerede i 2016. Nå ønsket opplæringskomiteen en fortgang i saken, samt å få jevnlig informasjon om fremdriften. Komiteen ønsket å starte bygging på dagens tomt allerede i 2019 samt utrede muligheten for å kjøpe tomt av naboen Norske Skog.

Opplæringskomiteen var enstemmige i følgende uttalelse:

*Fylkesrådmannen får i oppdrag å arbeide videre med bygningsmessig løsning for samling av Halden vgs. i sentrum der Musikk, dans og drama (MDD), Restaurant og matfag (RM) og forsterket/tilrettelagt avdeling plasseres på Porsnes. Det utarbeides et forprosjekt for bygningsløsning på dagens skoletomt. Utnyttelse av dagens lokaler for Teknikk og industriell produksjon (TIP) og Elektro (EL) utredes. Dersom det ikke er arealer nok til å huse RM, MDD, tilrettelagt avdeling og utvidelse av Helse og oppvekstfag-lokalene i de fraflyttede TIP og Elektrolokalene, så bes det om at forprosjektet også utreder riving av «vaktmesterboligen» og alternativ utnyttelse av disse arealene.

*Det engasjeres et arkitektfirma for å utarbeide forprosjekt for byggeløsning på dagens tomt.

*Forprosjektet legges frem for politisk behandling i juni 2018 med sikte på igangsetting av prosjektet i 2019.

*Bygg og anleggsfag, Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag etableres i lokaler på naboeiendommen til Norske Skog. Fylkesrådmannen får i oppdrag å fremforhandle kontrakt hvor Østfold fylkeskommune primært ønsker å erverve eiendommen, med tanke på å sikre en best mulig forutsigbarhet og langsiktighet for skoletilbudet. Dersom et kjøp ikke lar seg gjennomføre fremforhandles en leieavtale over 35 år med Porsnes utvikling AS. Avtalen fremlegges for politisk behandling så snart den er klar, senest i juni 2018.

*Skisseprosjektet som er laget for TIP, EL og BA på naboeiendommen til Norske Skog fremlegges i sin helhet, inklusive kostnadsoversikt.

Aktuell link

Foto via Østfold fylkeskommune