februar 15

124 millioner i pluss for Fredrikstad kommune..

Til tross for stadige økonomiske utfordringer har Fredrikstad kommune de siste sju årene endt opp med pluss i årsregnskapet.

124 millioner

Urevidert regnskap for 2017 er avsluttet med et mindreforbruk (overskudd) på nesten 124 millioner kroner, sier rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess i en melding.

Sammensatt resultat

Resultatet er sammensatt av ulike elementer. -Virksomhetene har vist god budsjettdisiplin og samtidig levert gode tjenester gjennom hele året.

Resultatet fra den løpende driften viser et merforbruk på noe over 8 millioner kroner. Sett i forhold til budsjettet for tjeneste-produksjonen på drøye 4 milliarder kroner, er dette et tilfredsstillende resultat. At resultatet totalt sett er godt, skyldes imidlertid forhold utenfor driften, som skatteinntekter, pensjon og utviklingen innen finansområdet sier rådmannen. Hvordan vi kommer ut sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, er det for tidlig å si noe om.

Økende behov

  • Samfunnet er i endring og kommunal sektor like så. Vi får flere eldre innbyggere, trangere budsjett og mindre overføringer og skatteinntekter, ny teknologi og økte klimautfordringer. I tillegg opplever vi en stadig tøffere kamp om å være attraktiv som næringsdestinasjon. Alt dette stiller nye krav til oss som kommune.  Selv om vi har et positivt resultat, må vi hele tiden jobbe for å tilpasse driften til de uforutsigbare inntektene. Hvis ikke, vil overskuddet raskt kunne snu seg til underskudd. Dette perspektivet vil vi følge opp nå i 2018, sier rådmann Ole Petter Finess.

Nærmere analyser, og vurderinger vil framkomme i Rådmannens årsrapport som legges fram nærmere sommeren. Regnskapet med disponering av resultatet blir vedtatt av bystyret i juni.

Aktuell link