februar 15

Sarpsborg kommunes regnskap for 2017 viser et overskudd på 92 millioner kroner..

Sarpsborg kommunes regnskap for 2017 viser et overskudd på 92 millioner kroner. Likevel blir det stram økonomisk styring fremover.

Det kommer frem av kommunens årsresultat som ble presentert av rådmann Unni Skaar i Formannskapet 15.februar.

Nøkkeltall

Nøkkeltallene for 2017 viser altså et årsresultat etter avsetninger på 92 millioner kroner. Netto driftsresultat er 81,8 millioner kroner, mens sum driftsinntekter er 4 139 millioner kroner.
Anbefalt netto driftsresultat i % av driftsinntekter er 1,75 %, og Sarpsborg ender i 2017 på 2,0%.

Tallene har de tidligere årene vært som følger: 

2013: 1,2%
2014: -1,5%
2015: 1,4 %
2016: 3,1%

–De sentrale postene utgjør 76,2 millioner av netto driftsresultat. Her finner vi skatteinntekter, rammetilskudd og pensjon blant annet. Dette er størstedelen av overskuddet, sier rådmannen.

Flere barn trenger hjelp

2017-resultatet viser at de største utfordringene ligger hos kommuneområde Velferd. Barnevernet i Sarpsborg har her et merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på 20 millioner kroner.

  • Årsaken til merforbruket er at barnevernet har opplevd en økning i antall barn som må i institusjoner og fosterhjem. Antall meldinger til barnevernet er konstant, men det er flere omfattende og alvorlige saker enn tidligere som tar mye mer tid, forklarer Skaar.

Barnevernet fikk økt sine rammer med 13,8 millioner i løpet av 2017 og med 10 millioner kroner i 2018-budsjettet.

Også omsorgstjenester opplever utfordringer. Spesielt  er det trykk på hjemmetjenester i omsorgstjenester Sentrum og Tune, som har et totalt merforbruk på 12,3 millioner kroner før fond. Også Helsehuset opplever trykk, og har et merforbruk på 7,2 millioner kroner før fond.
– Hjemmetjenesten opplever at brukerne er mer pleietrengende enn tidligere, mens Helsehuset blant annet merker at mange skrives raskt ut fra sykehuset.

De øvrige kommuneområdene går stort sett i balanse, og det er et samlet merforbruk for alle kommuneområdene før bruk av fond, på 6,5 millioner kroner.

Positive økninger

Av positive besparelser og inntektsøkninger viser rådmannen til;

• Byggesak, landbruk og kart: 6,1 mill. kr bedre enn budsjett

• Enhet Norsksenteret: 3,1 mill. kr. bedre enn budsjett

• Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst: 4,2 mill. kr bedre enn budsjett

Tiden fremover

Prosessen videre blir som følger:

• Regnskap oversendes revisor 15. februar

• Årsrapport foreligger 30. mars

• Behandling i kontrollutvalget 24. april

• Behandling i formannskapet 7. mai og bystyret 24. mai