februar 20

Utdanning i Forsvaret. Bachelor uten førstegangstjeneste..

Nå kan du søke bachelorutdanning i Forsvaret uten militær erfaring. Du får gratis utdanning, mat og bolig. Du får verdifull praksis og tett oppfølging underveis, og du er garantert jobb etterpå. Har du det som skal til for å søke?

*Innholdsbasert via Forsvaret

Motiverte studenter som oppfyller kravene kan nå søke seg direkte fra videregående skole til en bachelorutdanning i Forsvaret. 

Bachelorutdanningen er veien til en karriere som offiser i Forsvaret. Offiserene formes til å bli ledere som viser at hun eller han kan lede andre i et yrke som handler om å forsvare landet vårt.

– En offiser evner å være flink med mennesker og kommunikasjon, og samtidig være analytisk og beslutningsdyktig i tråd med Forsvarets verdier respekt, ansvar og mot, sier sjef for Forsvarets høgskole, Louise Dedichen.

Offiserenes ansvar er stort: Det handler om å verne om land og ressurser. Til det kreves både god fysisk og mental helse.

GOD OPPFØLGING OG STØTTE – OG VILKÅR

Gjennom studieløpet får du mye praksis sammenlignet med sivile studier. Du får prøve ut det du lærer, kanskje ute på sjøen eller på fjellet, og ved å håndtere sofistikerte systemer. Den teoretiske delen er i tillegg på et høyt akademisk nivå.

– Underveis sørger vi for en modningsprosess, der en får tett individuell oppfølging og veiledning. Det må til når vi utvikler lederne våre, forklarer høyskolesjefen.

Studietiden foregår ved Krigsskolen i Oslo, Sjøkrigsskolen i Bergen og Luftkrigsskolen i Trondheim. Man bor sammen med sine medstudenter i boliger tilknyttet studiestedene, der kosten også dekkes.

KAMERATSKAP

Ti ulike studieløp tilbys ved Forsvarets høgskole. Valg av bachelorgrad gir retning til en jobb innen Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, eller en av Forsvaret fellesavdelinger.

– I begynnelsen blir de godt kjent med Forsvaret. I ni innledende uker møter de befal som gir en god innledning i det militære yrket. Starten er felles for alle, uansett gren og retning, forklarer Dedichen.

Medstudentene utgjør en kombinasjon av elever direkte fra videregående skole, samt de som enten har fullført førstegangstjeneste eller jobber som befal. Studentene representerer et aldersspenn fra 19 – 25. Dette gir både faglig godt utbytte, og grunnlag for varig kameratskap.

Høyskolesjefen fremhever flere unike fordeler ved å tas opp som student i Forsvaret:

– Gratis utdanning på høyt nivå. Fri kost og losji. Og i tillegg være sikret jobb etter fullført og bestått studieløp. Hvilke andre studieinstitusjoner kan skilte med det? spør høyskolesjefen stolt.

Men hva skiller selve utdanningen i Forsvaret fra sivile bachelorutdanninger?

– De får en veldig praksisorientert lederutdanning, i tillegg til det teoretiske. Derfor stiller vi rett og slett høyere krav til studentene. De blir jo plukket ut og formet til gode ledere som skal ut å lede i en militær avdeling. I en profesjon som jo er litt spesiell. Og som er svært viktig.

Kravene til fysisk og mental helse er kort sagt sunn og sterk ungdom. 

ETTERPÅ DA?

Etter fullført bachelor følger tre år videre med praksis. Fordelen med praksis (plikttjeneste), er at du sikres jobb. Du får altså fast jobb i Forsvaret. Som yrkestilsatt er du garantert jobb til du er 60 år, og jobbmulighetene er mange.

Forsvaret er spredt over hele landet, på forskjellige geografiske steder og i ulike avdelinger.  Utover grenvalgene har man en hel organisasjon av muligheter.

Enten du velger Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret som retning, så gjør du et verdivalg om å bidra inn i et viktig samfunnsoppdrag.

Aktuell link

Foto via Forsvaret