mars 02

Anbefaler ikke et felles krisesenter i Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler.,

Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har utredet mulighetene for et felles krisesenter. Rådmannen i Sarpsborg anbefaler at prosjektet ikke gjennomføres opplyser kommunen på sine nettsider.

Små fordeler

Et felles krisesenter ville fått en investeringskostnad på rundt 50 millioner kroner. Den driftsmessige gevinsten av en sammenslåing er anslått til ca. en million kroner per år totalt for de tre kommunene.

Fordelene vurderes å være for små, målt opp mot ulempene og usikkerhetsmomentene som knytter seg til en så stor investering.

Sarpsborg krisesenter har vært i drift i over 30 år. I 2015 gjennomførte Fylkesmannen i Østfold et tilsyn med krisesenteret i Sarpsborg. I rapporten ble det påpekt at Sarpsborg kommune ikke har et godt nok krisesentertilbud for menn eller til personer som ikke kan bo i fellesskap med andre. Rådmannen vil vurdere hvordan kommunen kan sikre et tilfredsstillende krisesentertilbud til menn og til personer som ikke kan bo i fellesskap med andre i forbindelse med handlingsplan 2019-2022.

Saken skal til politisk behandling i utvalg for velferd og folkehelse 13. mars og til bystyret 12. april.

Aktuell link