mars 02

-Politiet innfrir på hasteoppdrag

Politiet innfridde på kravene som ble satt til responstid i 2017. Det viser en måling av over 12 300 hasteoppdrag opplyser Politidirektoratet i en artikkel:

Responstid

Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til politiet er på stedet. Det stilles krav til responstid kun i hasteoppdrag. Med bakgrunn i blant annet resultatene fra 2016, fastsatte Politidirektoratet hvilke krav som skulle stilles til responstid for politinorge samlet sett for 2017. Rapporten om responstid i 2017 viser at politiet innfridde disse kravene.

I tillegg til nasjonale krav, ble det stilt krav om responstid i hasteoppdrag for hvert enkelt politidistrikt. Også disse kravene er i all hovedsak innfridd, og politidirektør Odd Reidar Humlegård mener det er flere grunner til å være fornøyd.

  • Publikum kan nå ha en tydelig forventning om hvor lang tid det tar før politiet kommer. I tillegg mener jeg vi kan være stolte av at vi har innfridd kravene. Politiet har vært gjennom omfattende endringer de siste årene, men det har ikke gått ut over evnen til å rykke ut på oppdrag som haster, sier han.

Ulike krav til responstid

Politiet opererer med tre ulike tettstedskategorier når kravene til responstid defineres, og det er stilt ulike krav til responstid ut fra hvor oppdragene skjer. På steder med over 20 000 innbyggere var det registrert totalt 6 656 hasteoppdrag i 2017. Kravet til responstid var på 7 minutter eller kortere i halvparten av hasteoppdragene og 11 minutter eller kortere i 80 prosent av oppdragene. Resultatene viser responstiden var på henholdsvis 7 og 11 minutter.

I tettsteder med mellom 2000 og 19 999 innbyggere ble det registrert 1 697 hasteoppdrag i 2017. Kravet var satt til 10 minutter eller kortere i halvparten av oppdragene og til 19 minutter eller kortere 80 prosent av oppdragene. Resultatene viser at responstiden var på henholdsvis 11 og 19 minutter.

I områder med under 2000 innbyggere, ble det registrert 3 947 hasteoppdrag i 2017. Kravet til responstid var her satt til 16 minutter eller kortere i halvparten av oppdragene og til 30 minutter eller kortere i 80 prosent av hasteoppdrag. Resultatene viser at responstiden var på henholdsvis 16 og 30 minutter.

Forskjeller mellom politidistriktene

De nasjonale kravene må ikke forveksles med kravene som stilles til hvert enkelt politidistrikt. Alle landets 12 politidistrikter har egne krav i hver av de tre tettstedskategoriene. I politidistriktene er det dessuten store forskjeller i antall registrerte hasteoppdrag.

Når vi legger sammen tallene for hver tettstedskategori, går det fram at Oslo politidistrikt hadde klart flest hasteoppdrag, med totalt 2 849 i 2017, mens Finnmark politidistrikt og Møre og Romsdal politidistrikt har registrert totalt henholdsvis 302 og 252 hasteoppdrag.

De aller fleste politidistriktene nådde kravene til responstid i den største tettstedskategorien. Flere politidistrikter, for eksempel Innlandet politidistrikt, hadde bedre responstid i denne tettstedskategorien enn kravet skulle tilsi. I de politidistriktene der krav ikke er innfridd i denne tettstedskategorien, er avvikene små.

Også i den mellomstore tettstedskategorien (mellom 2000 og 19 999 innbyggere) leverte flere politidistrikter bedre responstid enn krav kunne tilsi, men det er mer varierende om kravene er innfridd. Og her er her er avvik mellom krav og resultater små.

Når det gjelder den minste tettstedskategorien, har de aller fleste politidistriktene innfridd ett eller begge kravene til responstid. Der kravene ikke er innfridd, er avvik mellom krav og resultater små, med unntak av i Nordland politidistrikt, der avviket er større. Flere politidistrikter, for eksempel Agder politidistrikt, har også i denne tettstedskategorien levert bedre responstid enn kravet skulle tilsi.

To prosent av oppdragene haster

Politiet har målt responstid på hasteoppdrag siden 2015. Med hasteoppdrag menes ekstraordinære hendelser, hendelser der liv er direkte truet eller ved hendelser der det av andre grunner er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. Hasteoppdragene har de siste årene utgjort rundt to prosent av alle politiets oppdrag. Det er operasjonssentralen som foretar vurderingen av hvor mye et oppdrag haster. Dette gjøres etter en standardisert metode slik at vurderingene blir gjort mest mulig likt uavhengig av hvem som vurderer og hvor vedkommende jobber.

Aktuell link