april 06

Utreder nytt hensettingsanlegg for tog i Fredrikstad / Sarpsborg..

Som følge av InterCity-utbyggingen blir det flere tog på Østfoldbanen.  Bane NOR utreder hvor det er aktuelt å etablere såkalte hensettingsanlegg, parkering for togene, i Sarpsborg og Fredrikstad opplyser Sarpsborg kommune i en artikkel.

Bane NOR har satt i gang et forstudie som vurderer mulige lokaliseringer for et nytt hensettingsanlegg for tog i Sarpsborg – Fredrikstad. Det er behov for hensettingsanlegg for 8 tog innen 2024 og ytterligere 22 innen 2027 i området Sarpsborg-Fredrikstad. Anlegget må være ferdig utbygd innen 2024. Arealbehovet er ca. 75 daa.

8 områder ble vurdert

I 2015 sendte Bane NOR en rapport på høring om behovet for hensettingsplasser og mulige lokaliseringer. Rapporten vurderte denne gangen 8 lokaliteter i området Sarpsborg – Fredrikstad. I Sarpsborg ble følgende steder vurdert: Greåker industri, Flislageret, Skauløkka (Hafslundskogen), Kroken (vest for østre linje) og Klavestad. I Fredrikstad ble Lahellestranda, Kjær og Valle vurdert. Rapporten konkluderte med at Valle, Skauløkka og Klavestad var mest egnede.

Les rapporten «Hensetting Østlandet, delrapport fase 3» fra Norconsult 10.06.2015

I 2015 vedtok Plan- og økonomiutvalget en høringsuttalelse om hesettingsplasser i Sarpsborg. Der het det blant annet at «Sarpsborg kommune stiller seg negativ til plassering av et hensettingsanlegg for tog på Klavestad eller Skauløkka. Sarpsborg kommune mener at området på Kampenes/Bredmyra, på østsiden av jernbanen, er best egnet i Sarpsborg for hensettingsanlegget, og anbefaler at det vurderes i neste planleggingsfase. Dette fordi det ligger innenfor et eksisterende industriområde og i langt mindre grad berører viktige samfunnsinteresser enn alle andre vurderte alternativer. Området ved Kroken, på vestsiden av jernbanen, vurderes ikke som like egnet, men kan eventuelt vurderes i neste planleggingsfase.»

Les hele saksframlegget fra plan- og økonomiutvalget 20.08.2015.

Ny vurdering

Bane NOR skal nå vurdere mulige lokaliseringer på nytt. Rambøll er engasjert for å gjennomføre forstudien, samt jobbe med den videre kommunedelplanprosessen. Gjennom forstudiet skal uegnede lokaliseringer siles ut, slik at kun et redusert antall lokaliseringer vurderes videre i den detaljerte konsekvensutredningen.

Sarpsborg kommune har bedt Bane NOR vurdere Kampenes/Bredmyra i forstudiearbeidet, og mener at dette er den beste løsningen for Sarpsborg.

Aktuell link / Sarpsborg kommune