april 07

Utvidet adgang til bevæpning..

Regjeringen har lagt frem forslag til endring i politiloven som gir adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en melding.

– Å beskytte befolkningen er en av statens fremste oppgaver. Regjeringen ønsker derfor å gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, noe dagens regelverk ikke åpner for, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Sårbare objekter vil typisk kunne omfatte lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi. Bevæpningens utstrekning begrenses dermed til konkret angitte objekter eller personer.

Større områder som for eksempel byer eller bydeler vil ikke dekkes av lovforslaget. For bevæpning av større områder vil det fortsatt være våpeninstruksens bestemmelser som kan være hjemmel for tidsbegrenset (midlertidig) bevæpning.

Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet.