april 08

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger..

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB / aktuell link

De fleste i Norge har god helse, og de fleste får den helsehjelpen de trenger. Likevel finnes det noen som opplever at de ikke får dekket sitt behov for ulike helsetjenester.

Det er 15 prosent av den voksne befolkningen i alderen 16 år og over som har et udekket behov for helsetjenester, ifølge tall fra levekårsundersøkelsen om helse fra 2015.

– Det betyr at de ikke har oppsøkt lege, tannlege, psykolog eller psykiater selv om de har trengt hjelp siste 12 måneder, sier Elin Skretting Lunde som er seniorrådgiver i seksjon for helsestatistikk i SSB.

Det er små forskjeller mellom kjønnene, men relativt flere yngre enn eldre har et udekket behov for helsetjenester.

1 av 5 med udekket helsebehov har lav inntekt

Halvparten av dem med et udekket helsetjenestebehov har mindre enn god helse, og mange oppgir en eller flere varige sykdommer eller nedsatt funksjonsevne. Det er også 1 av 10 som sier at de er uføre. I tillegg har 21 prosent av dem som rapporterer et udekket behov for helsetjenester lav inntekt.  Det er en høyere andel enn i befolkningen generelt, der 12 prosent har lav inntekt.

– En del av gruppen med udekket behov fremstår som mer sårbar enn befolkningen ellers, med en opphopning av levekår- og helseutfordringer og det er sannsynlig at de har et større behov for helsehjelp enn andre, forteller Lunde.

Folk har ikke tid til å gå til legen

Én av tre begrunner udekket legebehov med dårlig tid som følge av arbeids- og/eller familiesituasjon, og én av tre sier at det tar for lang tid å få en timeavtale. Kun 12 prosent med udekket legebehov sier at de ikke har råd.

«Andre grunner» er den vanligste årsaken til å ikke besøke legen ved behov. Frykt for hva legen kan finne, redsel for at det skal gjøre vondt, eller et håp om at tilstanden vil gå over av seg selv kan bidra til at denne kategorien er såpass stor.

Mange synes tannlegen er for dyr

Folk flest må betale hele tannlegeregningen selv, og økonomi er den klart viktigste årsaken til at folk ikke oppsøker tannlegen på tross av behov.

– Nesten halvparten av de spurte sier de ikke har råd til et tannlegebesøk, og i gruppen med lavest husholdningsinntekt er andelen større, sier Lunde.

Aktuell link / SSB