april 14

2 av 10 med lav utdanning er uføre..

Nesten 10 prosent av dem mellom 18 og 67 år var uføretrygdet i 2016. Lavt utdannede er overrepresentert – i denne gruppen er nesten 20 prosent uføretrygdet opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB

I alt 331 100 personer bosatt i Norge var uføretrygdede i Folketrygden i 2016, viser nye tall fra statistikken over uføretrygdede.

I løpet av hele året ble det registrert 28 300 nye uføretrygdede, hvor av 27 500 var bosatte i Norge ved slutten av året. Blant disse var det 15 900 kvinner og 11 600 menn. Det ble flest nye uføre i aldersgruppen 45–54 år, men relativt sett er det vanligst å bli ufør i alderen 55–61 år, der 1,6 prosent i denne aldersgruppen ble uføre i 2016.

Få uføretrygdede med høy utdanning

Det er store forskjeller mellom utdanningsgrupper når det gjelder hvor vanlig det er å bli uføretrygdet. Blant dem med høyest utdanning var 3,9 prosent av 18–67-åringene uføre i 2016, mens det gjaldt 10,2 prosent av dem med videregående som høyest fullførte utdanning.

Blant dem med grunnskole var andelen 19,4 prosent. Personer med grunnskoleutdanning er derfor svært overrepresentert blant de uføretrygdede. Mens én av fem personer i alderen 18–67 år har grunnskoleutdanning, gjaldt det to av fem uføretrygdede. Noe av overrepresentasjonen kan skyldes at personer med svekket helse kan ha vanskeligheter med å gjennomføre utdanning, men det viser også tydelig at utdanning minsker faren for svekket tilknytning til arbeidslivet med en helserelatert ordning som uføretrygd.

Kvinner over 30 år langt oftere uføre enn menn

I alt 11,6 prosent av alle kvinner mellom 18 og 67 år var uføretrygdet i 2016, mens 7,9 prosent av mennene var det. Siden uføretrygd er en helserelatert ytelse, er det også naturlig at andelen uføre øker med alder. Blant personer i alderen 62–67 år var 30,1 prosent uføretrygdet, tilsvarende andel blant 55–61-åringer var 19,8 prosent. I den yngste aldersgruppen, 18–24 år, var 1,4 prosent uføretrygdet.

Unge uføre

Unge uføre vies ofte stor oppmerksomhet, og gruppen kan avgrenses på flere måter. Ser vi på dem i alderen 18–29 år, fant vi 14 300 uføretrygdede, 1,7 prosent av hele aldersgruppen, drøyt 4 prosent av alle uføretrygdede. Blant de yngste er menn noe oftere uføre enn kvinner, men fra om lag 30-årsalderen endrer dette seg, og kvinner er etter hvert langt oftere uføre enn menn.

Ser vi på dem som fylte 67 år i løpet av året, var 40,2 prosent av kvinnene uføretrygdede, mens tilsvarende andel blant menn var 26,9 prosent. Andelen uføre over 62 år kan påvirkes en del av hvor mange som tar ut tidlig alderspensjon, og her er det også kjønnsforskjeller.

Kvinner

Det er også verdt å merke seg at kvinner oftere er uføretrygdet enn menn i alle utdanningsgrupper. Forskjellen var størst for dem med grunnskoleutdanning, der vi fant at 23,6 prosent av kvinnene og 16,0 prosent av mennene var uføre. Tilsvarende andeler blant dem med universitet- og høgskoleutdanning var 4,7 og 2,8 prosent. Blant kvinner i alderen 62–67 år med grunnskoleutdanning var over halvparten, 56,4 prosent, uføre. Tilsvarende andel blant menn var 43,5 prosent.

Her kan du lese om tema via SSB