april 18

Kvinner kombinerer uføretrygd og arbeid oftere enn menn

Kvinner blir oftere uføretrygdet enn menn, men kombinerer i større grad arbeid og trygd. Det skyldes blant annet at kvinner oftere har gradert uføretrygd.

|via SSB

Uførereformen i 2015 gjorde det lettere å kombinere arbeid og uføretrygd, og 14,2 prosent av uføretrygdede var i jobb alle måneder de var uføretrygdet i 2016, viser nye tall fra statistikken over uføretrygdede opplyser SSB i en artikkel.

Uføretrygdede kvinner arbeidet mer enn uføretrygdede menn, og det var uføre kvinner i aldersgruppen 45–61 år som hadde sterkest tilknytning til arbeidsmarkedet.

Arbeidsinnsats

Uføretrygdede yter en ikke ubetydelig arbeidsinnsats. Én av fire uføre kombinerte uføretrygd med arbeid i minst en måned i løpet av 2016. Noen av disse kombinerte bare i en måned, så i enkelte tilfeller var det antakelig en overgang fra arbeid til ufør. Det var likevel 73 000 av 331 100 uføretrygdede som kombinerte arbeid med uføretrygd i 2 måneder eller mer, over 40 000 uføretrygdede arbeidet i 12 måneder i tillegg til å være uføretrygdet.

Én av fire uføre i arbeid

I alt 57 400 av de 331 100 uføretrygdede i 2016 hadde gradert uføretrygd, og de fordelte seg nokså likt mellom dem som hadde opp til og med 50 prosent og dem med over 50 prosent uføregrad. Kvinner hadde oftere gradert uføretrygd enn menn, og vanligst var det blant kvinner i alderen 45–61 år. Blant de yngste uføre var gradering relativt sjelden – 94,1 prosent av alle uføre i alderen 18–34 år var 100 prosent uføre i 2016.

Siden det kan variere hvor lenge man har vært uføretrygdet i løpet av året, har vi laget en indikator for å si noe om uføretrygdedes arbeidsintensitet. I alt 14,2 prosent av alle uføre hadde full arbeidsintensitet, mens 75,6 prosent hadde ingen arbeidsintensitet. Det var naturlig nok vanligst med full arbeidsintensitet blant dem med gradert uføretrygd: 71,0 prosent av dem med lavest gradering hadde full arbeidsintensitet, mens det gjaldt 60,3 prosent av dem med gradering over 50. Blant 100 prosent uføre var full arbeidsintensitet sjelden, det gjaldt kun 3,5 prosent.

Her kan du lese mer via SSB / Aktuell link