april 18

Øst Politidistrikt og Mattilsynet jobber sammen om dyrevelferd. Etterforsker flere saker..

Over statsbudsjettet er det bevilget øremerkede midler til bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet i Øst politidistrikt opplyser Mattilsynet i en melding.

Øst Politidistrikt og Mattilsynet, Region Stor-Oslo har derfor inngått en avtale for styrket samarbeid mot dyrevelferdskriminalitet i Østfold og Akershus.

Avtalen legger til rette for et mer systematisk samarbeid mellom etatene slik at satsingen på dette området er gjensidig bindene og blir gitt tilstrekkelig prioritet.

Mattilsynets og politiets roller forblir de samme, men begge etater har utpekt dedikerte personer til samarbeidet. Øst politidistrikt har rekruttert to nye etterforskere som fortrinnsvis skal arbeide med dyrevelferdssaker. Disse har nær kontakt med Mattilsynets dyrekrimgruppe. Mattilsynets dyrekrimgruppe består av to veterinærer og en jurist som tar seg av anmeldelsene og oppfølgingen av disse fra Mattilsynets side.

Etterforsker

For tiden etterforsker Øst politidistrikt tre anmeldelser fra Mattilsynet for grove brudd på dyrevelferdsloven, mens Mattilsynet er i ferd med å anmelde tre nye forhold. Halvparten av anmeldelsene gjelder produksjonsdyr, mens halvparten gjelder kjæledyr. I tillegg mottar politiet anmeldelser fra publikum og dyrevernorganisasjoner som oppdager eller mistenker alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

Dette samarbeidet er en videreføring av det allerede gode samarbeidet mellom politidistriktet og det regionale Mattilsynet, men i fastere former og mer strukturert. Samarbeidet bygger videre på dyrekrimprosjektene i Rogaland og Sør-Trøndelag, som har utviklet veiledning for hvordan de to etatene skal samhandle om dyrevelferdssaker.

Føringene for samarbeidet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet er at

• Flere saker som gjelder dyrevelferdskriminalitet blir avdekket.

• Kvalitativt bedre og grundigere etterforskning, bedre bevissituasjon, kortere saksbehandlingstid og færre saker lagt bort.

• Økt oppklaringsprosent og positive påtaleavgjørelser.

• Flere saker kommer inn for domstolen til behandling.

Østfold / Akershus

I Østfold og Akershus vil Mattilsynet og politiet i hovedsak samarbeide løpende i enkeltsaker. Det legges også til rette for at det skal gjennomføres konkrete tiltak for kompetanseheving, forebyggende arbeid og fellesaksjoner.

-Med denne styrkingen vil vi raskere anmelde de alvorlige dyrevelferdssakene. Sammen med politiet skal vi gjøre vårt for at sakene blir grundig etterforsket og fulgt opp i rettssystemet med passende straff» sier konstituert regiondirektør for Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Wenche Berg.

-For politiet er det viktig å understreke at det ikke er snakk om etablering av et eget dyrepoliti, men en styrket satsing for å forebygge, avdekke og bekjempe kriminalitet mot dyr, sier politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.

Dette betyr at det fremdeles er Mattilsynet som mottar bekymringsmeldinger på dyrevelferdsområdet, følger opp tipsene og anmelder, mens politiet står for etterforskningen.

Foto illustr / arkiv