april 21

Bedre luftkvalitet i 2017 enn året før..

Målinger av luftforurensning i Norge viser lavere nivåer i fjor enn året før. Bortsett fra ved én målestasjon i Oslo var det ingen brudd på minimumskravene til utendørs luft i Norge i 2017. I 2016 var det seks steder som hadde høyere luftforurensning enn minimumskravene opplyser Miljødirektoratet i en artikkel.

| via Miljødirektoratet

Økt oppmerksomhet

– Oppmerksomheten om helsefarene som følge av lokal luftforurensning har økt de siste årene. Mange kommuner gjør mye for å redusere problemet, og de har fått nye virkemidler fra staten som kan bidra til å bedre den lokale lufta, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Tall fra Folkehelseinstituttet for 2015 viser at Norges befolkning tapte over 17 000 friske leveår og over 1400 mennesker døde for tidlig som følge av lokal luftforurensning.

Veitrafikk

I Norge er det først og fremst nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (grove og fine partikler PM10, og PM 2,5) som forringer den lokale luftkvaliteten.

Hovedkilden til utslipp av NO2 er veitrafikk, og minimumskravet eller grenseverdien for nivået av NO2, er et årsgjennomsnitt på 40 mikrogram per kubikkmeter luft.

For å finne ut hvordan kommunene ligger an sammenlignet med grenseverdiene, ser man på den målestasjonen som viser den høyeste verdien hvert år. Målestasjonene er plassert i henhold til et europeisk kvalitetssystem, og måler luftkvaliteten der folk går og oppholder seg, for eksempel langs veier med mye trafikk eller lengre unna trafikken (bakgrunnsstasjoner).

Laveste måling av NO2 på over 10 år

I 2016 hadde Oslo fire målestasjoner som målte nivåer av NO2 over grenseverdien, og det høyeste årsgjennomsnittet var da på 55 mikrogram per kubikkmeter luft. I 2017 var det til sammenlikning bare målestasjonen i Bygdøy allé som viste et for høyt årsgjennomsnitt i forhold til grensen.

Årsgjennomsnittet her var på 41 mikrogram per kubikkmeter luft og var det laveste målt i hovedstaden på over ti år.

Også Bergen brøt grenseverdiene for NO2 i 2016, men ikke i fjor. I likhet med Oslo hadde Bergen det laveste målte årsgjennomsnittet av NO2 på over 10 år. Høyeste måling i 2017 viste 35 mikrogram pr kubikkmeter luft i årsgjennomsnitt.

Mindre svevestøv

Veitrafikk er også den viktigste kilden til dannelse av grovt svevestøv og skyldes slitasje av dekk og asfalt. Spesielt fører bruk av piggdekk til dannelse av svevestøv.

Myndighetene har satt en grense på 30 døgn i året hvor man kan ha en gjennomsnittlig konsentrasjon av svevestøv over 50 mikrogram per kubikkmeter luft.

De foreløpige tallene for 2017 viser ingen slike overskridelser for svevestøv. I 2016 var Narvik og Tromsø over grenseverdien for PM10 (døgnmiddel).

Her kan du lese mer om tema via Miljødirektoratet