april 23

Politiet skal teste ut bruk av elektrosjokkvåpen fra 2019..

Politiet har som ambisjon å starte opp testing av elektrosjokkvåpen 1. januar neste år. Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo er invitert til å stå for den praktiske utprøvingen av elektrosjokkvåpen opplyser Politidirektoratet i en artikkel.

  • Den overordnede hensikten med piloten er å etablere et solid kunnskapsgrunnlag om elektrosjokkvåpen kan være et egnet maktmiddel i politiets virksomhet. Dette skal lede til at Politidirektoratet blir i stand til å gi en politifaglig anbefaling om vi ønsker dette innført eller ikke, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

PHS utarbeider opplæringsplan

Politidirektoratets ønsker å få svar på om elektrosjokkvåpen kan være et maktmiddel som kan redusere skader i forbindelse med politiets utøvelse av makt. Videre er det interessant å finne ut om innføring av et slikt nytt maktmiddel har annen påvirkning på politiets øvrige maktanvendelse.

Elektrosjokkvåpen-prosjektet er godt i gang og Politihøgskolen (PHS) har fått i oppdrag å utarbeide en opplæringsplan og utdanningsprogram for å lære opp mannskaper i bruk av elektrosjokkvåpen. Politidirektoratet er også i dialog med Justisdepartementet for å sikre juridisk forankring av prøveprosjektet.

Fire pilotdistrikt

Det er altså Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo som er invitert til å prøve ut elektrosjokkvåpenet i praksis.

  • Det er viktig at prøveprosjektet gjennomføres på en slik måte at utprøvingen er egnet til å gi oss de svarene vi trenger for å ta en kunnskapsbasert beslutning. Underveis og i etterkant av at utprøvingen er gjennomført skal prøveordningen grundig evalueres. Dette skal sette oss i stand til å vurdere eventuelle fordeler og potensielle ulemper samfunnet og politiet kan oppleve ved en eventuell innføring av elektrosjokkvåpen som nytt maktmiddel for politiet. Først når vi har disse faktaene tilgjengelig kan vi avgjøre hvilken anbefaling Politidirektoratet skal gi Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende innføring av elektrosjokkvåpen eller ikke, påpeker Smedsrud og legger til:
  • Vi har lagt vekt på å få geografisk spredning i utprøvingen. Det vil si at alle eller de fleste klimatiske forhold blir representert og at det prøves ut i både rurale, urbane og tettbefolkede områder.

Pilotområder og referanseområder

Politiet trenger både pilotområder og referanseområder i politidistriktene. Praktisk betyr dette at ikke alle driftsenhetene i ett og samme distrikt blir utrustet med elektrosjokkvåpen, men om lag halvparten.

  • Videre legger vi opp til at det i hver patrulje i pilotområdene vil være en tjenesteperson som er utrustet med elektrosjokkvåpen, mens den andre er utrustet med den normale politiutrustningen, sier Knut Smedsrud.

POD har sett mye til svensk politi som startet sin utprøving i utvalgte områder 1. januar i år. Omfanget av deres prosjekt er omtrent likt det det norske prosjektet legger opp til. De har kjøpt inn i underkant av 100 elektrosjokkvåpen, og utdannet over 700 mannskaper.