mai 03

Får midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme..

13.3 millioner er fordelt på 48 prosjekter for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme lokalt i 2018. To prosjekter i Sarpsborg får støtte.

Tilskuddsordninger for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme har vært forvaltet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) siden 2017.

Hovedmål

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok i 2018 totalt 53 søknader fra landets kommuner med en samlet søknadssum på nærmere 24,7 millioner kroner.

Bredt spekter av tiltak

Tilskuddsmidlene er fordelt på 48 prosjekter med et bredt spekter av tiltak. Følgende prioriteringer er gjort ved tildeling av midlene:

• Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering

• Forebyggende tiltak rettet mot berørte familierForebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere

• Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt

• Tiltak rettet mot personer som er ferdig med straffegjennomføring

• Mentorordninger

• Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen.

• Søkere som benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS er prioritert

• Tiltak for å forebygge hatytringer og sosial ekskludering

Samarbeid på tvers av kommuner

Årets søknader viser at flere kommuner ser det som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Søknadene viser i likhet med tidligere år, at kommunene ser nødvendigheten av å samarbeide med flere sektorer, både statlige, kommunale og frivillige aktører. Flere kommuner satser på kompetanseheving for førstelinjetjenesten, mentorordninger samt inkluderende tiltak for barn, unge og unge voksne. Videre er godt holdningsskapende arbeid gjennom dialog noe som satses på for å forebygge hat, vold og ekstremisme. Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

To prosjekter i Sarpsborg