mai 23

Færre passkontor..

I forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett foreslår politiet passutstedelse på 72 utstedelsessteder. Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere Politidirektoratets forslag før de tar stilling til planen.

Sikkerhet

En sikker utstedelsesprosess for pass er nødvendig for å bekjempe ulike former for kriminalitet, og et avgjørende samfunnssikkerhetstiltak. Krav til kvalitet og sikkerhet gjør at politiet samler kompetanse og etablerer sterke fagmiljøer som har stor kapasitet. Dette gir høy kompetanse og erfaring med gjennomføring av identitetskontroll.

Øst

72 steder

  • Politimestrene har på oppdrag for Politidirektoratet kartlagt hvor de mener at pass bør utstedes i fremtiden. Totalt foreslår politiet passutstedelse på 72 utstedelsessteder. I tillegg vil det også utstedes pass på Svalbard og på flyplassene Gardermoen, Sola og Flesland, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen.

Mobile enheter

  • Vårt utgangspunkt er at 90 prosent av befolkingen i alle politidistrikter skal nå et passkontor i løpet av én time. I politidistrikter hvor dette skaper utfordringer med tanke på sikkerhet og kvalitet i tjenesten vil man se på andre/kompenserende tiltak, for eksempel bruk av mobile enheter, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen.

Saken skal behandles i Stortinget før sommeren opplyser Politidirektoratet.