mai 24

Reguleringer av ytelser fra NAV fra mai. Nye satser..

Det nye grunnbeløpet fra 1.mai 2018 er fastsatt til 96 883 kroner. Grunnbeløpet blir formelt vedtatt 1. juni 2018.

Grunnbeløpet øker fra 93 634 kroner til 96 883 kroner. Dette er en økning på 3 249 kroner eller 3,47 prosent.

Regulering av ytelser

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 3,47 prosent. Alderspensjon under opptjening blir også oppregulert med 3,47 prosent.

Alderspensjon under utbetaling og AFP blir hvert år regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Dette tilsvarer en økning i pensjonen på 2,69 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon

For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon med 2,87 prosent fra 1.mai 2018.

Minste pensjonsnivå:

• Lav sats (ektefellen har pensjon) øker til 153 514 kroner

• Ordinær sats (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G) øker til 177 675 kroner

• Høy sats (enslig pensjonist eller pensjonist med ektefelle som har inntekt under 2G) øker til 186 968 kroner

• Særskilt sats for enslige alderspensjonister øker til 194 192 kroner

• Særskilt sats for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år øker til 291 022 kroner

Garantipensjon:

• Ordinær sats øker til 172 002 kroner

• Høy sats øker til 185 939 kroner

Satsene for minste pensjonsnivå/garantipensjon for alderspensjonister blir regulert med lønnsveksten og deretter justert for effekten av levealdersjustering for 67-åringer i reguleringsåret.

Les mer om reguleringen på Arbeids- og sosialdepartementets sider.

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned. Oversikten nedenfor viser hvilke ytelser økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

Her kan du lese mer

Aktuell link / NAV