mai 25

Våpen som antas å bli forbudt i ny våpenlov..

Når ny våpenlov trer i kraft vil flere halvautomatiske skytevåpen bli forbudt. Eier du et våpen som blir forbudt, må du i løpet av tre år kvitte deg med våpenet, med mindre du omfattes av en unntaksbestemmelse opplyser Politidirektoratet i en melding.

Ny lov

Stortinget vedtok ny våpenlov 8. mars 2018. Den nye loven innfører blant annet et forbud mot å erverve eller inneha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale, jf. § 5 andre ledd nr. 3. Forbudet mot disse våpentypene vil også gjelde for allerede tildelte våpentillatelser. Du kan fortsatt erverve våpen av den typen som ny lov forbyr, men du risikerer å måtte kvitte deg med våpenet når ny lov trer i kraft.

Har du et våpen som blir forbudt?

Forbudet mot erverv av aktuelle halvautomatiske rifler vil umiddelbart gjelde ved ikrafttredelse av loven.

Dersom du allerede har et våpen som omfattes, vil forbudet først tre i kraft 3 år etter ikraftsetting av loven. Dette for at du skal få rimelig tid til å innrette deg etter forbudet.

Har du ett eller flere av de forbudte våpnene, har du følgende alternativer:

a) Selge det til kjøper i Norge. Dette må være privatperson med tillatelse til slikt erverv eller godkjent forhandler.

b) Selge til land utenfor Norge som tillater erverv av nevnte våpentype.

c) Levere inn våpenet til politiet for destruksjon.

d) Beholde våpenet mot at det deaktiveres i henhold til gjeldende retningslinjer.

e) Inneha tillatelse for øvelses- og konkurranseskyting for Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) eller Norske Reserveoffiserers Forening (NROF).

Her kan du sjekke ut detaljer

Unntak

Halvautomatiske riflemodeller, som i dag er godkjent av Politidirektoratet til øvelses- og konkurranseskyting, vil fortsatt kunne tillates for de som oppfyller kravene til medlemskap og aktivitet i skytterforbund som har godkjente skyteprogram for slike våpentyper, jf. våpenforskriften § 13 andre ledd, jf. § 24 første ledd.

Dette omfatter Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

Dato for ikrafttredelse av ny lov fastsettes av Justisdepartementet. Denne er per i dag ikke fastsatt.

Aktuell link