juni 03

Politipatruljene har hatt en kraftig økning i bruken av lydavhør på stedet..

Politipatruljene har hatt en kraftig økning i bruken av lydavhør på stedet. Dette gjør etterforskningen mer effektiv og gir fordeler for innbyggerne opplyser Politidirektoratet i en artikkel.

73 000

Etter at metoden lydavhør på stedet ble tatt i bruk i juli 2016, har politiet gjennomført nesten 73 000 slike avhør. Økningen har skjedd gradvis måned for måned og med en foreløpig rekord i april i år, med 4837 lydavhør på stedet.

Metoden innebærer at politipatruljen avhører vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede på stedet, umiddelbart etter at en hendelse har inntruffet. Denne nye måten å jobbe på har flere fordeler, både for involverte personer og for samfunnet. For eksempel slipper vitner i mye større grad å møte hos politiet i etterkant av hendelsen, og dermed spares mye tid. Metoden gjør også at det blir lettere å oppklare små saker og at politiet kommer raskere og bedre i gang i større saker.

Politiet jobber smartere

Lydavhør på stedet er ett konkret resultat av politireformen og et godt eksempel på hvordan politiet jobber smartere, mer effektivt og hever kvaliteten på politiets innsats.

  • Når vi sikrer informasjon umiddelbart etter en hendelse, er den mer detaljert og mindre påvirket enn hvis samme person hadde blitt avhørt dager eller uker senere. Avhørene får også en høyere bevisverdi når det gjøres lydopptak, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet

God utvikling i alle distrikter

Hittil i år er det gjennomført 17 800 lydavhør på stedet. Alle landets operative politipatruljer bruker nå metoden. Antallet gjennomførte avhør varierer en del mellom politidistriktene. Hovedårsakene til forskjellene mellom politidistriktene er at antall hendelser varierer med befolkningstetthet i og størrelse på distriktet. I tillegg har distriktene hatt ulike tidsplaner for opplæringen i metoden, som har foregått fra september 2016 til og med mars i år. Distriktene som var ferdige med opplæringen tidlig, har hatt bedre tid til å ta metoden i bruk, og tar derfor en stor andel av alle avhør på stedet på lyd.

  • Vi er relativt tidlig i prosessen med å innføre en ny måte å jobbe på, og jeg er svært fornøyd med at vi allerede tar så mange lydavhør på stedet som vi gjør, sier Roll-Matthiesen.

Riksadvokaten tilfreds

Riksadvokaten har gitt pålegg om at det skal gjøres lydopptak av alle avhør, og i prinsippet skal så mange avhør som mulig tas på stedet. Statsadvokat ved Riksadvokatembetet Reidar Bruusgaard er fornøyd med utviklingen.

  • Vi registrerer med tilfredshet at uenighet om hva som egentlig ble sagt under et avhør, er en diskusjon som i stor grad har forsvunnet fra norske rettssaler, sier han. Lydopptak gjør det mulig å skrive presise og poengterte rapporter, samtidig som originalmaterialet kan ettergås av partene ved behov.

Her kan du lese mer via Politidirektoratets nettsider