juni 05

Ber skolene om hjelp. Vil forhindre tvangsekteskap og at unge etterlates i utlandet..

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland har sendt brev til alle landets skoler for å sette søkelys på ufrivillig opphold i utlandet og tvangsekteskap.

Sommerferien

– Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen ungdommer og barn innebærer det at de blir utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller etterlatt i utlandet mot sin vilje. Det er uakseptabelt og vi må samarbeide for å hindre at dette skjer, sier Jan Tore Sanner i en melding.

I dag lanseres også en ny film i den pågående kampanjen mot tvang og negativ sosial kontroll. De to foregående filmene har hatt over 500 000 visninger på SnapChat. Den nye filmen er rettet mot unge som står i fare for å bli tvangsgiftet i utlandet.

– Vi vil minne alle som møter barn og unge i arbeidet sitt om å følge ekstra godt med på unge som kan være i faresonen for å bli utsatt for tvang. Både skole, helsesøster og barnevern er viktige aktører, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

– Et alvorlig overgrep

Kunnskaps- og integreringsministeren og barne- og likestillingsministeren har sendt brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn hvor de ber ansatte i offentlige etater om å være ekstra oppmerksomme på unge i faresonen, og prøve å forhindre utreise ved alvorlig bekymring. Dagens forbud mot tvangsekteskap omfatter ekteskap inngått under «utilbørlig press», for eksempel sterkt psykisk press.

–Tvangsekteskap er forbudt ved lov og et alvorlig overgrep. For mange unge jenter og gutter frarøves friheten vi andre tar for gitt. De opplever press og tvang for å tilpasse seg krav fra familien eller miljøet de er en del av. De skal ikke stå alene. Vi foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018 å øke støtten til frivillige organisasjoner som jobber for å forebygge tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, og vi vurderer også flere lovendringer for å styrke rettsvernet til utsatte personer, blant annet å utvide avvergingsplikten til å omfatte tvangsekteskap, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dersom noen frykter et tvangsekteskap i forbindelse med en utenlandsreise, er det viktig å unngå utreise. Utsatte kan bli etterlatt eller innesperret hos slekt eller familievenner under et utlandsopphold i påvente av et tvangsekteskap, og norske myndigheter har da svært begrensede muligheter for å hjelpe.

–Dersom skole og andre som er i kontakt med unge er bekymret, bør de ta initiativ til en samtale med den det gjelder. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan gi råd om hvordan en slik samtale gjennomføres. Regjeringen har også hatt en stor kompetansesatsing i barnevernet der vold og minoriteter inngår som tema, sier Helleland.

Flere minoritetsrådgivere

Flere ungdomsskoler og videregående skoler har egne minoritetsrådgivere som kan støtte. Minoritetsrådgiverne har siden 2008 gitt råd og veiledning til utsatte elever ved skoler med en høy andel av elever med minoritetsbakgrunn. I det reviderte statsbudsjettet foreslo regjeringen nylig å styrke ordningen med 13 nye minoritetsrådgivere.

– Minoritetsrådgiverne har spesiell kompetanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. De skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for ungdom i faresonen, sier Sanner.

Kampanje i sosiale medier

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for den pågående kampanjen mot negativ sosial kontroll.

– Målet med kampanjefilmene er at de som trenger det skal få vite at det er hjelp å få. Jeg håper også at filmene kan være med på å starte en nasjonal samtale om den formen for tvang og negativ sosial kontroll noen jenter og gutter utsettes for, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

Filmene lanseres på Facebook, Instagram og Snapchat. Kampanjefilmene leder til nettsiden dittegetvalg.no, som forteller hvem man kan kontakte dersom man er bekymret på egne eller andres vegne.