juni 12

Fylkesmannen foreslår at Rauerfjorden skal bli nytt marint verneområde..

Fylkesmannen i Østfold sender forslag om marint verneområde i Rauerfjorden på høring ihht naturmangfoldloven § 43. Rauer som ligger rett utenfor Engelsviken i Fredrikstad.

Formål

Formålet med verneforslaget er å bevare sjøbunnen med tilhørende plante- og dyreliv. Forslag om vern av Rauerfjorden er et ledd i arbeidet med å verne et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Arbeidet gjennomføres på bakgrunn av oppdragsbrev av 28. mars 2014 fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet om å gjennomføre en verneplanprosess for bl.a. Rauerfjorden, samt oppdragsbrev av 11. april 2014 fra direktoratet til fylkesmannen.

Østfoldkysten

Rauerfjorden utgjør også en del av området ”Østfoldkysten”, som er ett av 36 kandidatområder for marint vern som ble utpekt i tilrådninger fra Rådgivende utvalg for marin verneplan. Utvalget var bredt sammensatt og ble nedsatt av daværende Miljøverndepartementet i samråd med daværende Fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet i 2001. Utvalget ga sin endelige tilråding i 2004.

Utvalget vurderte at de 36 områdene til sammen representerte et godt og balansert utvalg av undersjøisk natur fra kysten og skjærgården. Ved utvelgelse ble særegenhet og representativitet sett i forhold til regioner og kyststrekninger vektlagt. Det ble også vektlagt at områdene skulle være lite påvirket og kunne tjene som referanseområder for forskning og overvåking.

Høring av to alternativer

Det er to forslag som sendes på høring. Begge forslagene gjelder for det samme området og vi mottar gjerne synspunkter på hvilket av alternativene høringspartene mener vi bør gå videre med. med.

Det ene forslaget er et marint verneområde etter naturmangfoldloven (nml) § 39 med et tillegg der Teineholmen foreslås som naturreservat etter nml § 37. Landområder er fortrinnsvis holdt utenfor slik at øyene Rauer, Søndre og Nordre Missingen ikke omfattes av verneforslaget. Grensen følger strandlinjen langs fastlandet og øyene.

Utvidelse

Det andre forslaget innebærer en utvidelse av Ytre Hvaler nasjonalpark. Øya Rauer er holdt utenfor verneforslaget mens Søndre og Nordre Missingen og Teineholmen er foreslått inkludert. Restriksjonene er tilsvarende dagens forskrift for Ytre Hvaler nasjonalpark med endringer kun der dette er aktuelt i utvidelsesområdet. Vedlagte kart og forslag til verneforskrift viser verneforslagets avgrensning og restriksjonsnivå.