juni 18

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

Studentene Lene Semmen og Benedikte Hoffart Bøhn kjører sammen til Høgskolen. For dem er dette både praktisk, økonomisk og hyggelig. Foto via Vegnett

Hvordan få flere til å kjøre sammen?

Flere må samkjøre for å få flere fram i framtida. Det gir mindre kø, utslipp og utgifter skriver Vegnett i en artikkel.

| via Vegnett

– Det er biler på vegen hele tida. Da er det jo samfunnsøkonomisk lurt å utnytte bilene bedre i stedet for å bygge en kjempekapasitet for rushtida. Det vil få all trafikk fortere fram, samtidig som det blir mindre utslipp og billigere for de som kjører sammen.

Det sier Ivar Christiansen som jobber med ITS i Statens vegvesen.

Har sett på løsninger

Christiansen har ledet ei gruppe som har sett på stimuleringstiltak som kan få flere til å samkjøre og hvordan myndighetene bør satse på dette. Dette har vært et samarbeid mellom Statens vegvesen, Oslo og Bergen kommune, Vestfold fylkeskommune og ITS Norge

– Vi har særlig sett på rushtid, men også samkjøring i grisgrendte strøk der det er dårlig kollektivtilbud, sier Christiansen.

Må lønne seg

Det må være en belønningsordning for sjåfør, ellers vil ikke samkjøring ta av. Sjåføren har ikke lov til å ta imot «lønn» for samkjøring, men det må være en kollegial deling av kostnader.

– Det kan også være gratis parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og rabatt i bomring, noe som er fullt mulig å finne en teknisk løsning på, sier Christiansen.

Han sier følgende bør på plass:

• Incentiver og belønningsordninger av samkjøringskampanjer

• Samkjøringsordninger ved store arrangement

• Flere samkjøringsfelt der det er kø

• Hentepunkter ved innfartsparkering

• Samkjøringsprogram i store bedrifter/stimulering av miljøriktige arbeidsreiser

• Ta initiativ på egen arbeidsplass – både ovenfor ledere og kolleger

I rapporten er det også forslag til langsiktig strategi for mer samkjøring.

Samkjøring på menyen i byvekstavtaler og NTP

Det økende transportbehovet i det store byene og nullvekstmålet, gjør at vi må ta i bruk alle muligheter. Samkjøring er derfor også en del av Nasjonal transportplan. Alle trenger ikke samkjøre, men det hjelper hvis noen gjør det. En vil uansett aldri klare å bygge seg ut av rushtrafikken.

Trenger en portal

Christiansen sier det er mange apper for samkjøring, men at det burde vært en portal som viser ledig kapasitet slik at folk kan henge seg på hvis de ser en sjåfør skal kjøre samme vei.

– Håpet er at noen ser potensialet for å utvikle dette markedet og at det mulig å tjene penger på det, sier Christiansen

Vellykket samkjøring i Vestfold

Vestfold fylkeskommune satte for to år siden i gang en samkjøringskampanje. Målet er å luke ut fem prosent av trafikken i rushtida. Da vil mye av køproblemet rundt de store byene forsvinne. Høgskolen i Sørøst-Norge er blant dem som har lykkes med dette. De har hundre registrerte samkjørere som har reserverte parkeringsplasser.

MaaS – en snakkis i Europa

Mobility as a Service – MaaS – snakkes det mye om i Europa. Med det menes at du tilbys en reisekjede hvor både kollektiv, taxi, samkjøring etc kan inngå for å komme fra A til B. For å få til dette, kreves offentlig engasjement og investeringer.

Aktuell link / Vegnett / foto via Vegnett