juni 19

Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren..

Når sommeren er på topp i juli, er nesten hver femte person i jobb under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel samt overnattings- og serveringsvirksomhet, men mange jobber også i helse- og sosialtjenester opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB

Normalt utgjør personer i alderen 15–24 år bare 12–13 prosent av de sysselsatte, men i juli utgjør disse unge 18–19 prosent av alle dem som er på jobb den måneden, ifølge tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

Juli

I juli måned i den perioden vi ser på her (2009–2017), har de under 25 år i gjennomsnitt utgjort om lag 17 prosent av dem som har vært på jobb innen helse- og sosialtjenester den måneden. Hele året sett under ett har de utgjort om lag 10 prosent av de sysselsatte totalt i den næringen.

Tilsvarende andeler i varehandel har vært 34 prosent av dem på jobb i juli og 27 prosent av de sysselsatte i den næringen hele året sett under ett. Også innen overnattings- og serveringsvirksomhet er ungdom viktige for å holde hjulene i gang om sommeren. Her har tilsvarende andeler vært 41 prosent unge på jobb i juli og 35 prosent av de sysselsatte hele året sett under ett.

Men færre unge jobber om sommeren

De siste årene har det blitt noe mindre utbredt med sommerjobb blant unge. Mens 40 prosent av dem i alderen 15–24 år jobbet i juli i årene 2009–2011, har andelen gått ned til 37 prosent i perioden 2015–2017. Nedgangen i andelen unge med sommerjobb ser ut til å henge sammen med en mer generell nedgang i andelen sysselsatte i denne gruppen. De siste årene er det blitt litt mindre vanlig å ha jobb ved siden av studier og skole – og parallelt med dette har det altså blitt færre som er på jobb i juli måned.

Jakten på sommerjobb på topp i juni

Mange av de unge som er på jobb i juli, jobber også ved siden av skole eller studier resten av året. Dette gjelder imidlertid ikke alle, og tallene viser tydelig at en del ungdom er uten jobb og på jobbjakt i månedene før sommeren inntreffer for fullt.

Her kan du lese mer om tema / aktuell link