juni 22

Vegvesenet satser 450 millioner kroner på smarte veger..

Statens vegvesen har satt seg som mål å være ledende innen utviklingen på ITS-området. De neste fire årene vil etaten bruke 450 millioner kroner til blant annet å teste ut ny teknologi og sikre effektiv datainnsamling og –utveksling.

| via Statens vegvesen

Se for deg en situasjon der både vi har en perfekt match av ulike transportformer som gjør at personer og gods kan transporteres og forflytte seg enkelt, sikkert og effektivt. Se for deg at transport foregår uten miljøskadelige utslipp, at den i stor grad er automatisert og at trafikantene selv kan både planlegge, bestille, betale og gjennomføre sine korte og lange reiser på grunnlag av alltid oppdatert informasjon.

Skal utvikle smarte mobilitetsløsninger for brukerne

Framtidsbildet er hentet fra Statens vegvesen sin ITS-strategi for 2018-2023. At digitalisering er et nøkkelord, er ingen stor hemmelighet, og målet er å videreutvikle effektive mobilitetsløsninger og -tjenester til brukerne.

Gjennom handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2023 har Statens vegvesen derfor satt av 450 millioner kroner til blant annet utvikling av et smart digitalt vegnett. Et slikt vegnett kan «leses» av sensorer i framtidens kjøretøy, og mange av vurderingene og valgene som sjåføren i dag gjør basert på skilt, vegmerking og annen informasjon på og langs vegen, blir en sak mellom kjøretøyet og satelitten eller den teknologien som brukes på strekningen.

Mer om tema på Vegnett / aktuell link