juni 27

Haldenreaktoren stenges, men IFE satser videre i Halden..

IFEs styre vedtar at Haldenreaktoren stenges. IFE satser videre i Halden på forskning og aktiviteter som ikke avhenger av reaktoren. Nedbyggingen av reaktoren og håndtering av atomavfall vil ta flere tiår opplyser IFE i en melding.

Ikke

Omfattende utredninger viser at det ikke er et langsiktig markedsgrunnlag for Haldenreaktoren fremover. Virksomheten ved Haldenreaktoren har gått med underskudd over flere år på grunn av sviktende inntekter, og staten har måttet bidra med store ekstraordinær midler det siste året. IFE har i tillegg identifisert behov for omfattende investeringer i nødvendig oppgradering av sikkerhetssystemene ved reaktoren for å kunne starten den opp igjen. Reaktoren har vært stanset siden mars 2018 da det ble oppdaget feil i en sikkerhetsventil ved en rutinemessig vedlikeholdsinspeksjon.

– Styret vedtar på bakgrunn av en samlet vurdering at reaktoren ikke startes opp igjen og at det ikke søkes om ny driftskonsesjon etter 2020. IFE kan ikke regne med støtte fra staten til å dekke driftsunderskudd, og IFE kan som selveid stiftelse ikke fortsette å påta seg så stor finansiell risiko, sier styreleder Olav Fjell.

Styrets vedtak:

«Staten bidrar med finansiering til avfallshåndtering og dekommisjonering, men eventuell videre drift av Haldenreaktoren vil være IFEs ansvar og IFE kan ikke regne med støtte fra staten til dette. IFE har ikke ressurser til selv å bære risikoen ved videre drift.

Styret vedtok derfor å ikke søke om ny driftskonsesjon når den nåværende konsesjon utløper i 2020. Styret besluttet også å ikke gjenoppta driften ved Haldenreaktoren.»

Styrets beslutning ble tatt mot ansattrepresentantenes stemmer. Stengingen av reaktoren i Halden har ikke konsekvenser for IFEs øvrige virksomhet. IFE er et av Norges største forskningsinstitutter og driver sterke, internasjonale forskningsmiljøer innen energi, helse og digitalisering. IFE har 650 ansatte totalt, og rundt 130 er tilknyttet virksomheten ved Haldenreaktoren.

Planlegger ikke nedbemanning

IFE planlegger ingen nedbemanning. Å bygge ned reaktoren og håndtere Norges atomavfall er et omfattende arbeid som vil ta flere tiår. IFEs ansatte har unik nukleær kompetanse og erfaring. IFE vil sørge for kompetanseutvikling, kursing og videreutdanning av de ansatte, slik at de kan arbeide med dekommisjoneringen og håndteringen av atomavfall.

Haldenreaktoren har gjennom 60 år levert fremragende forskning som har ført til skjerpet sikkerhet og bedre rutiner ved kjernekraftverk over hele verden. Kompetansen og forskningen ved Haldenreaktoren har skapt næringsutvikling, innovasjon og fremragende kompetanse innen atomsikkerhet. Nå går vi over i en ny fase der vi vil videreføre forskningen og aktiviteten i en ny form, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

IFE ser mange muligheter til å fortsette med forskning i verdensklasse og videreutvikle arbeidsplassene.

– Vi satser videre i Halden. Nå er vi i gang med å undersøke hva vi kan gjøre av nukleær forskning uten drift ved reaktoren. Vi ser allerede mulighetene til å utnytte kompetansen og dataene våre videre. I tillegg har vi store muligheter for å videreutvikle forskningsaktivitetene innen digitalisering, der vi har et unikt miljø i Halden med 70 ansatte. Denne aktiviteten er ikke avhengig av reaktoren, sier Huseby.