juni 28

Flere blir uføretrygdet som 18-åring..

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de fyller 18 år, viser en ny analyse fra NAV.

I alt 16 300 personer under 30 år mottok uføretrygd fra NAV ved utgangen av mars i år, noe som er mer enn dobbelt så mange som for ti år siden. Siden 1992 har andelen unge med uføretrygd i befolkningen økt fra 0,8 prosent til 1,9 prosent i 2017 opplyser NAV i en artikkel.

– Nå vet vi at den kraftige veksten i stor grad skyldes at flere har rett på uføretrygd fra de fyller 18, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

Lavere dødelighet

I en ny analyse har NAV sett nærmere på utviklingen i uføretrygding blant personer under 30 år tilbake til 1992. I denne perioden har det vært en sterk vekst i antallet som blir uføretrygdet når de er 18 år. Disse har i stor grad psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser eller kromosomavvik. En viktig årsak til at flere blir uføretrygdet med denne typen diagnoser virker å være at dødeligheten i første leveår og gjennom barndommen har gått ned.

Det har også vært en stor økning i antallet som blir uføretrygdet på grunn av autisme og Aspergers syndrom før de er 20 år.

Medisinsk behandling

– Stadige fremskritt innen helserelatert behandling har ført til at flere vokser opp og lever lenger. I takt med dette øker også sannsynligheten for at disse barna har eller utvikler ulike funksjonshemminger, adferdsforstyrrelser og psykiske lidelser som gjør at de vanskelig kan forsørge seg selv i voksen alder og at de derfor får uføretrygd, sier Åsholt.

Antallet som blir uføretrygdet i løpet av 20-årene har også økt noe, og her ser det litt annerledes ut når vi ser på diagnoser. Blant de som blir uføre i siste halvdel av 20-årene er blant annet depresjonslidelser og angstlidelser mer vanlig.

Kortere tid

En annen årsak til økningen i unge med uføretrygd er regelverksendringer når det gjelder varighet for de midlertidige helserelaterte ytelsene. Siden 1992 har varigheten variert, men over tid har likevel tidsperspektivet på slike ytelser stadig både blitt mindre fleksibelt, og kortere.

– Dette innebærer at vi raskere enn tidligere må finne ut om en person kan jobbe helt eller litt eller om uføretrygd er det rette. Resultatet blir da at flere som tidligere ville fått uføretrygd etter fylte 30 år nå vil få dette mens de er i 20-årene, sier Åsholt.

  1. januar 2018 ble tiden man kan motta AAP innskrenket. Det er derfor grunn til å vente at dette vil føre til at flere unge begynner å motta uføretrygd i årene som kommer.

Flere melder om plager

I tillegg til at det mest sannsynlig vil bli flere uføre på grunn av at varigheten på AAP reduseres og flere 18-åringer får uføretrygd, er det også flere barn og unge som melder at de har symptomer på psykiske plager.

– Det er vanskelig å si noe om hvor stor betydning dette har. Det vi kan se av våre data er at det er flest menn blant de som blir uføretrygdet når de er 20-24 år gamle og flest kvinner blant de som blir uføretrygdet når de er 25-30 år, sier Åsholt.

Kombinere trygd og arbeid

Fra 2015 er regelverket for uføretrygd endret slik at det skal bli enklere å kombinere uføretrygd og arbeid.

– Foreløpig ser det ut til at reformen har hatt en liten, men positiv effekt på hvor mye uføretrygdede menn under 30 år jobber. Det er viktig at de som kan jobbe litt får mulighet til det. Det krever at både vi i NAV, helsevesenet og utdanningssektoren jobber tettere sammen og at vi får med oss arbeidsgivere som er villig til å gi mennesker en mulighet, med på laget.

Aktuell link