juli 01

-Dette er solslyng..

Solslyng på Meråkerbanen i 2014. Foto via Bane NOR

Dette er solslyng

Det varme været betyr at faren for solslyng øker, og dette har påvirket trafikken på flere banestrekninger i det siste. Bane Nor har laget en artikkel hvor de gir en nærmere innføring i fenomenet. Bane NOR gjør nå en ekstra innsats med forebygge årsakene.

Stålet som skinnene er laget av, har den egenskapen at det forsøker å trekke seg sammen når det er kaldt og utvide seg når det er varmt. I og med at skinnene er låst fast og ikke kan bevege seg, oppstår store strekk- og trykkrefter i skinnene. Det kalles solslyng hvis trykkreftene blir så store at sporet ikke klarer “å holde igjen”, men knekker ut og begynner å bukte seg.

  • Et korrekt bygd og vedlikeholdt spor skal i utgangspunktet ikke være sårbart for solslyng. Sporet skal tåle den store temperaturforskjellen mellom sommer og vinter i Norge, men det er mye som kan påvirke, sier sjefingeniør for over- og underbygning i Bane NOR, Frode Teigen, som framholder at det spesielt er to faktorer som er kritiske:

Nøytralisering av skinnene

Hver gang skinnene kappes ved bygging eller vedlikehold av spor, må det sikres at skinnene har riktig nøytraltemperatur – det vil si balansepunktet mellom trykk- og strekkrefter i stålet. Dette gjøres i henhold til bestemte prosedyrer som bl.a. innebærer at skinnetemperaturen må ligge innenfor et visst spenn. Derfor kan ikke nøytralisering av spor gjøres hvis det er særlig varmt eller kaldt i lufta (over 24 eller under -3 grader C).

Det er også viktig å ha kontroll med at nøytraltemperaturen holder seg korrekt over tid. I krappe kurver kan store strekkrefter om vinteren, sporjustering og belastningen av togtrafikken gjøre at sporet gradvis forflyttes sideveis. Dette påvirker nøytraltemperaturen. Derfor er strekninger med mange krappe kurver mer utsatt for solslyng og krever større vedlikeholdsinnsats.

I land der normaltemperaturen er høyere enn i Norge, f.eks sør i Europa, blir skinnene nøytralisert for en høyere temperatur enn her i landet. Det betyr at sporet tåler mer varme før fare for solslyng oppstår, men dette kan vi ikke gjøre her i landet fordi det samme sporet også må tåle streng kulde om vinteren.

Stabilt spor

Den andre viktige faktoren er at sporet må ha god stabilitet. Spesielt er sidestabiliteten viktig. Dette fordrer at pukk, sviller og befestigelsen som fester skinnene til svillene, holder tilstrekkelig kvalitet. Hvis pukken som holder sporet på plass blir forurenset av f.eks. finstoffer, kan dette være en utløsende faktor for solslyng.

Periodene med flom som rammet flere banestrekninger for noen år siden, spesielt Dovrebanen, førte til at pukken ble forurenset av finstoffer mange steder og dermed større solslyngfare. De siste årene er det derfor nedlagt en betydelig innsats for å utbedre disse punktene.

Ekstra visitasjon

Det er på ettermiddag og tidlig kveld, etter at skinnene har blitt varmet opp gjennom dagen, at faren for solslyng er størst.  På denne tiden av døgnet har Bane NOR derfor økt hyppigheten av visitasjon på flere strekninger, dvs. at man kjører gjennom strekningene med arbeidstog og kontrollerer banen. Hvis det oppdages tilløp til solslyng, kan det bli perioder hvor det er nødvendig å redusere hastigheten på togene eller stenge banen helt.

  • Så varmt som det er nå, er det viktig at vi er observante og følger ekstra godt med, slik at vi kan iverksette tiltak før en hendelse inntreffer. Vi hadde en solslyng i slutten av mai hvor vi kappet og nøytraliserte sporene og raskt forhindret eventuelle skader og uhell. På vår strekning har vi ikke hatt andre tilfeller av solslyng etter dette, forteller banesjef Harald Roland, som har ansvaret for midtre del av Sørlandsbanen.

Gjøvikbanen er utsatt

På den svært kurverike Gjøvikbanen har det imidlertid vært flere tilfeller de siste dagene. Banesjef Tormod Bergerud forteller at solslyng er rapportert på steder der dette aldri før har vært registrert:

  • Med de høye temperaturene som kom tidlig, har vi hatt stor økning i antall tilfeller av solslyng hittil i år. En årsak til dette er at Gjøvikbanen har utfordringer med kvaliteten på ballastpukken som holder sporet på plass. Vi har også mange fastpunkter på banen, f.eks. bruer hvor sporet ligger fast og ikke holdes på plass av pukk, sier Bergerud.

Bane NOR har nå nedsatt en gruppe som vurderer de registrerte tilfellene av solslyng for å finne den direkte årsaken, samt ser på tiltak som kan gjøres på kort og lengre sikt. En av bidragsyterne er banesjef for Dovrebanen sør, Anders Nicolaysen: – Vi beklager de ulempene som problemene med solslyng har skapt for kundene våre, og vi gjør det vi kan for å redusere ulempene så mye som mulig, sier han.

Aktuell link via Bane Nor