juli 17

Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser..

I underkant av 1,2 millioner nordmenn kontaktet fastlegene for behandling av muskel- og skjelettlidelser i 2015. Hver fjerde kvinne og hver femte mann fikk behandling for slike plager opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB

Muskel- og skjelettlidelser rammer oftest kvinner og eldre, men hvor mye oftere søker kvinner legehjelp for de forskjellige typer av muskel- og skjelettlidelser enn det menn gjør?

Muskel- og skjelettlidelser rammer mange yrkesaktive og bidrar til høyt sykefravær og mange uføre. De fleste som har denne typen plager, blir fulgt opp og får behandling av helsetjenesten i kommunene.

Av til sammen nesten 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene i 2015, fordelt på 17 sykdomsgrupper, gjaldt i underkant av 2,6 millioner konsultasjoner muskel- og skjelettlidelser.

Vi ønsker å sammenligne bruk av helsetjenester med sykelighet i befolkningen og tar derfor utgangspunkt i statistikk for 2015, fordi dette foreløpig er siste gang Levekårsundersøkelsen ble gjennomført. Det er dessuten små endringer i de store diagnosegruppene fra år til år.

Størst andel pasienter blant middelaldrende menn og eldre kvinner

Andelen menn som kontaktet fastlegene grunnet muskel- og skjelettlidelser, økte med stigende alder og var størst per innbygger blant middelaldrende menn i aldersgruppen 50-59 år, 269 pasienter per 1 000 innbyggere. For kvinner var andelen pasienter størst i aldergruppen 70-79 år med 370 pasienter per 1 000.

I aldersgruppen 90 år og eldre var det langt færre som kontaktet fastlegene på grunn av disse problemene, både blant kvinner og menn. Dette skyldes nok ikke at folk i denne aldergruppen har færre helseplager, men at 27 prosent i denne aldersgruppen er på langtidsopphold på institusjon. De mottar eventuelle legetjenester av sykehjemslegen istedenfor fastlegen og fanges dermed ikke opp i denne statistikken. Denne aldersbestemte skjevheten gjelder også for alle undergrupper av muskel- og skjelettlidelser, hvor andelen pasienter blant de eldste blir for liten.

Eldre menn har vond rygg, men går sjeldnere til lege enn yngre

Rygglidelser er tilstander som forekommer ofte i befolkningen. Drøyt 264 000 personer gikk til fastlegene for å få hjelp med ryggen i 2015, 5 prosent av hele befolkningen. Andelen pasienter var litt større blant kvinner enn blant menn. For kvinner var andelen som søkte legens hjelp til rygglidelser størst blant middelaldrende og eldre, med unntak av dem i alderen 90 år og eldre.

Blant menn var middelaldrende hyppigst i kontakt med fastlegene på grunn av slike plager, men også mange yngre menn søkte legehjelp for disse helseplagene. Andelen menn i 30-årene som kontaktet fastlegene grunnet ryggproblemer, var litt større enn blant menn i 60- og 70-årene.

Nakkelidelser rammer flest kvinner

Behandling av skulderplager og nakkelidelser forekom ikke like hyppig som rygglidelser, men de var likevel ganske vanlige muskel- og skjelettlidelser. Andelen kvinner med skulderlidelser var litt større enn blant menn, men for nakkelidelser var kjønnsforskjellene større. Per 1 000 innbyggere var det 21 kvinner og 13 menn som fikk behandling for slike plager.

Her kan du lese mer via SSB / aktuell link